Blogg

Sida 2

Sköt er bodelning på ett bra sätt

12 jul 2017

En bodelning är något som sker om man som äkta makar, som partner i ett registrerat partnerskap eller i ett samboförhållande ska genomföra om man står inför en skilsmässa eller om den andra partnern i förhållandet avlidit. Man ska alltså – kortfattat och enkelt – dela upp de saker som man gemensamt- eller på egen hand har köpt innan man går vidare med sitt liv. En bodelning handlar alltså om att man delar upp gemensamma tillgångar och sin giftorättsgods om man som exempelvis äkta makar bestämmer sig för att skiljas.

Något som antingen kan ske väldigt smidigt men som i många fall inte alls – tyvärr – är någon enkel process att lösa. Man ska här veta att en bodelning kan ses som en slags bricka i ett spel där parterna kan sätta in egen prestige, hämndbegär och och egen vinning vid en bodelning – något som alltså leder till en konflikt.

Detta är också ganska enkelt att förklara då en skilsmässa – av naturliga skäl – ofta är något som skapar stora känslor och särskilt då om en av parterna är drivande bakom. I sådana lägen så skapar detta ofta ett hämndbegär hos den andra och detta kan antingen visa sig vid denna bodelning eller ännu värre; genom en vårdnadstvist. Just det sistnämnda är något som man till varje pris vill undvika och det är också därför som varje kommun i Sverige har en skyldighet att erbjuda extern hjälp så fort en sådan process står inför dörren. Detta innan det går så långt som till domstol och det här är något som vi ska vara tacksamma över – en vårdnadstvist går trots allt ut över de som förtjänar det allra minst; nämligen barnen.

Vid en bodelning kan man också – om konflikt uppstår – också kalla in extern hjälp i form av en bodelningsförrättare som löser allting om vem som ska ha vad och så vidare; detta handlar dock om materiella ting och en vårdnadstvist om människoliv och därför är denna också betydligt allvarligare.

Undvik en vårdnadstvist

Står man inför en skilsmässa och inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnad om de gemensamma barnen så gäller det verkligen att man försöker agera vuxet och verkligen ser till deras bästa. Det kan finnas andra vägar att gå och ibland är det så att den enda lösningen går att nå genom att man tar hjälp av den externa hjälp som vi ovan nämnde. Man ska veta att det vid varje vårdnadstvist handlar om att barnen i fråga far illa, tar med sig sår genom hela livet och där detta måste undvikas. Ett bråk vid en bodelning kan alla leva med – materiella ting går att ersätta; men en vårdnadstvist är betydligt värre.

Alltså; står ni inför en vårdnadstvist så ta den hjälp som finns tillgänglig och fundera över frågan om det är värt att straffa dina barn för egen vinning. Naturligtvis – vissa vårdnadstvister måste äga rum då kriminalitet, missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom kan förekomma – vi menar dock de som äger rum av helt andra skäl än dessa. De måste kunna gå att lösa innan de går så långt som till en domstol.

Narkotikabrott vanlig i Sverige

2 jul 2017

Ett av det vanligaste brotten som sker i Sverige handlar om narkotikabrott och ser man till de tio senaste åren så är just narkotikabrott den vanligaste anledningen bland nyintagna i våra fängelser. Är då detta ett slags bevis på att vår svenska befolkning förvandlas till depraverade narkomaner eller är det ett bevis på att polisen är effektivare och har hittat bättre sätt att stävja narkotikabrott? En kombination, skulle vi vilja säga. Naturligtvis så menar vi inte att det handlar om en våg av narkomaner i detta – vi menar snarare att man måste göra skillnad på olika droger och hur de uppfattas av olika människor.

Ta bara en sådan drog som marijuana och sätt en joint framför två stycken människor och se vilken reaktion du möts av. Den ene skulle kanske sparka bakut, ringa polisen och säga att en enda bloss skulle leda till ett liv i social misär – detta medan den andre gladeligen skulle fatta jointen, ta upp en tändare och börja röka. Överdrivet naturligtvis – men den sistnämnde har här de facto begått ett narkotikabrott och riskerar att straffas för detta.

Narkotikabrott är således något som måste bedömas lite annorlunda sett till vilken drog det handlar om, i vilken mängd samt om huruvida den är avsedd för att sälja vidare eller om den finns enkom för eget bruk. Vi kan tycka att det sker lite väl stelbent bedömning i många fall och där ett narkotikabrott likt det vi nämnde ovan kanske skulle kunna passera – utan att vi på något sätt propagerar för marijuana, utan där vi mer försöker nyansera bilden och förklara skillnaden mellan olika narkotikabrott.

Misstänkt – en skicklig advokat ger dig en fördel

Vi kan här säga att det är  du som rökt jointen ovan och att det i närheten funnits en polis som sett hela förloppet. Du kommer här att riskera att dömas för ett narkotikabrott och förmodligen så kommer det att sluta med böter. Vi leker med tanken att man här vid en husrannsakan hemma hos dig funnit väldigt mycket mer marijuana och att du således i och med detta nya fynd riskerar ett högre straff där fängelse inte är uteslutet – hur ska du agera här?

Jo, vårt råd är att du anlitar en advokat och att du väljer en som har en uppenbar erfarenhet av narkotikabrott. Du ska alltså inte lita på att den advokat som du tilldelas kommer att ge dig lika bra hjälp och detta är något som många ka skriva under på.

Vi ska dömas lika inför lagen – men faktum är att då det gäller narkotikabrott så spelar olika faktorer – ursprung, stadsdel man kommer ifrån, ålder, kön och yrke – en viss roll och därför är alltid ett erfaret ombud något som kan ge ett lägre straff – oavsett vart på skalan man befinner sig.

När bör man ansöka om ensam vårdnad?

26 jun 2017

Det finns en hel del praktiska saker att sköta i samband med en skilsmässa; först och främst ska dela upp de gemensamma ägodelarna mellan sig – hus, bil, eventuell sommarstuga – och där det ofta kan sluta med vissa konflikter.

Finns det dessutom barn i äktenskapet vid en skilsmässa så kan man nästan dubblera alla de stora känslorna vi ovan nämnde; man har utöver sina egna känslor också sina barn att tänka på och man måste alltid agera utifrån deras bästa.

Ett bästa som ibland kan innebära att man ansöker om ensam vårdnad och det är det som vi ska titta lite närmare på. Ensam vårdnad innebär inte som många tror att man hindrar den andre föräldern från någon som helst kontakt med barnen; nej – i Sverige har den andre fortfarande umgängesrätt. I de flesta skilsmässor och gällande vårdnaden om barnen så fortsätter föräldrarna precis som vanligt; man delar på försörjningen, på kärleken, på utbildning och på utgifter för mat och för kläder - men med skillnaden att barnen numera får två stycken hem istället för ett.

Ensam vårdnad för ett barns bästa

Varför ansöker då en del om ensam vårdnad då gemensam sådan ger barnet – hårddraget här – dubbel kärlek? Jo, av den enkla anledningen att man inte tycker att den andre föräldern sköter sina åtaganden, att denne inte är lämplig förebild och att denne inte kan erbjuda en trygg miljö för barnen.

Som vi sa; man får alltid utgå från barnens bästa vid en skilsmässa och anser man – bortom alla tvivel – att ensam vårdnad är den bästa lösningen; ja, då ska man också ansöka om detta. I vissa fall är detta också ett absolut måste.

Att anledningarna till att man ansöker om ensam vårdnad varierar är en sak – men det finns vissa miljöer där ett barn absolut inte ska växa upp också och där ensam vårdnad måste tilldelas den andre parten. Exempelvis om någon av dessa punkter stämmer in på den andre föräldern:

  • Missbruk – oavsett om det handlar om alkohol, tabletter eller narkotika.
  • Pedofili
  • Incest
  • Grav allvarlig psykisk sjukdom

Som vi nämnde ovan; i dessa fall är det inga tvivel om att barnens bästa och väl handlar om ensam vårdnad hos den andre föräldern. Vi kan dock inte nog poängtera att man ska vara aktsam innan man ger sig i en vårdnadstvist och verkligen fundera kring om det är värt det. Utgår man från barnens bästa eller söker man om ensam vårdnad av rent egoistiska skäl?

Kriminalitet bland ungdomar

22 jun 2017

Kriminalitet bland ungdomar är påfrestande för många parter. Det är jobbigt för ungdomen i fråga, men även för vänner och familj. Kriminalitet i yngre år börjar ofta tidigt med små företeelser, såsom snatteri och skadegörelse. För de flesta ungdomar så slutar det där och de rycker upp sig, men för ett fåtal så blir det endast värre. Det kan gå så illa att det övergår till misshandel, rån, större stölder och urkundsförfalskning (låna ID-kort från någon äldre eller skaffa en falsk legitimation).

Vad är påföljderna för kriminella ungdomar?

Om barnet är under 15 år så lämnas ärendet över till socialtjänsten som sedan avgör hur ärendet ska hanteras, om det är stödsamtal eller LVU-hem. Men om barnet är mellan 15-17 år så kan man dömas till sluten ungdomsvård och sedan hamna på ett LVU-boende. Då är det enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, där den unga får bo en viss tid. Grunderna till att ett barn skickas till ett LVU-hem kan bland annat vara den unges vårdslösa beteende.

Barn följer föräldrarnas fotspår

Barn ser upp till sina föräldrar och härmar deras beteende. Det gäller även om den vuxna har begått brott tidigare, eller fortfarande är kriminell. Det ökar riskerna för att barnet också ska falla i samma mönster. Om barnet direkt eller indirekt väljer att följa sin förälders fotspår i den kriminella världen så kan det leda till ungdomstjänst, böter, sluten ungdomsvård eller LVU-hem. Barn kan även hamna på LVU-hem om förälderns beteende skadar barnet och  skapar ett otrygg uppväxt.

LVU-Hem av andra anledningar

Det finns även andra anledningar till att socialtjänsten väljer att placera barn i ett LVU-hem. Detta sker oftast mot antingen barnets eller förälders vilja, eller mot bådas vilja. Om detta är fallet så kan man kontakta en LVU-advokat, som hjälper föräldrarna till barnet som blivit omhändertaget. Oavsett om barnet har begått ett brott, eller om det kan vara omständigheter i hemmet som gör att barnet hamnar på ett LVU-hem, så bör man ta hjälp av en erfaren advokat. De har jobbat med känsliga fall tidigare och vet hur de kan hjälpa just er. En advokat hjälper till i domstol och biträder dig som förälder när du behöver hjälp rörande frågor om Lagen om vård av unga. Som förälder är det otroligt viktig att stötta sitt barn, oavsett anledning till placering på LVU-hem efter dom eller bestämmelser. Detta görs i slutändan för barnets bästa, även om det kan kännas tungt och jobbigt.

En introduktion till umgängesrätt

11 maj 2017

Sverige har mycket höga skilsmässotal internationellt sett. Således är frågor som rör ämnen som skilsmässor, vårdnadstvister och umgängesrätt inte ovanliga i landet. Många juridiska byråer är specialiserade på frågor som rör familjerätt överlag, och det är vanligt att en sådan byrå anlitas vid dylika tvister.

I första hand bör föräldrarna sträva efter att lösa tvisten själva, men det här är givetvis inte alltid möjligt. Efter en separation eller en skilsmässa är samarbetssvårigheter inte ovanligt av förklarliga skäl. I sådana lägen kan en jurist som är specialiserad på frågor som rör familje- och umgängesrätt behöva kliva in.

Vid gemensam och ensam vårdnad

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vid gemensam vårdnad är det här enklare än om bara en förälder har vårdnaden om barnet. Efter en skilsmässa brukar vårdnaden lösas rent praktiskt genom så kallad växelvist. Det här innebär att barnet till exempel bor hos mamman en vecka, och hos pappan nästa vecka.

Hur det löses rent praktiskt är i detalj upp till föräldrarna själva. Ibland kan det hända att föräldrarna bor väldigt långt ifrån varandra, och då är en veckolig växelvist påfrestande för barnet. Det är viktigt vid dylika situationer att barnets bästa står i fokus. Intressen, vänner och skola är exempel på tre saker som föräldrarna bör ta hänsyn till.

Även om ena föräldern har ensam vårdnad, har barnet fortfarande umgängesrätt, en rättighet att spendera tid med den andra föräldern. Det här är en rättighet precis som att gå i skolan gratis, ha rätt till sjuk- och tandvård samt trygghet.

Umgängesförälder och boendeförälder

När barnet bor mycket hos en förälder brukar den föräldern kallas för boendeförälder. Den andra föräldern kallas då för umgängesförälder. Att lösa vem som ska vara boendeförälder och vem som ska vara umgängesförälder är inte alltid särskilt lätt. Vid sådana lägen kan en advokat som kan umgängesrätt behöva anlitas.

Umgängessabotage

Tyvärr är det inte alltför ovanligt att umgängessabotage förekommer. Det här innebär att den förälder som bor med barnet, eller som har ensam vårdnad över barnet, försöker hindra umgänge med den andra föräldern. Det här kan rätten se allvarligt på om det inte finns en skälig grund för det.

Som nämnt ovan är umgängesrätten en rättighet som alla barn har. Att ignorera den kan leda till konsekvenser. Till exempel kan den som försöker sabotera umgänget förlora vårdnaden, eller inte få ha barnet boendes hos sig. Oavsett vilken av parterna man är i det fallet, behöver man sannolikt hjälp av en jurist som kan familje- och umgängesrätt.

Betyder barnens åsikt något i en vårdnadstvist?

19 apr 2017

En vårdnadstvist är ofta en ren mardröm för samtliga inblandade. Det handlar om en familj där de vuxna – av någon anledning – bråkar och inte kan komma överens om vilken av dem som ska sköta om vårdnaden av de gemensamma barnen. Naturligtvis en uppslitande situation som – tyvärr – i första hand drabbar barne och kan ge dem sår som följer den genom hela livet. Att tvingas se sina föräldrar bråka och där det handlar om sin egen person kan vara svårt för att barn att hantera och det är också därför som man vid en vårdnadstvist måste erbjuda barnen professionell hjälp i form av kontakter med socialtjänstens utbildade personal. Barn ska aldrig känna skuld vid en vårdnadstvist och detta är något som man måsta jobba aktivt med – både från statens sida och från de båda föräldrar som är inblandade i denna vårdnadstvist.

Men hur mycket har barnen i fråga att säga till om vid en vårdnadstvist? Ja, enligt föräldrabalken och enligt FNs barnkonvention så ska alla barn ha rätt att komma till tals och deras röst ska alltid tas i beaktande – något som alltså även gäller vid en vårdnadstvist. Barnen har alltid rätt att uttrycka vem av förädrarna de föredrar att bo hos och deras åsikt kommer att ha betydelse för utgången i en vårdnadstvist. Vi säger här betydelse då de själva inte kommer att få avgöra – beroende av vilken ålder barnet i fråga har – men rösten kommer alltid att vägas in i det slutgiltiga beslutet vid en vårdnadstvist. Det är stor skillnad mellan barn och barn – både i psykisk mognad och i fysisk – och därför behandlas också varje fall unikt vid en vårdnadstvist.

Säg här – förenklat – en tolvåring att vill bo hos sin mamma vid en vårdnadstvist så kan denna röst väga mer än om en annan tolv-åring förklarar samma sak vid sin vårdnadstvist. Vi menar här att man alltid kommer att ta i beaktande om hur mogen en tolv-åring kan vara och, som vi sa ovan – alla fall är unika. Barnens röst räknas alltid dock och detta ska man vara medveten om vid en vårdnadstvist.

Tänk på barnen vid en vårdnadstvist

Det absolut viktigaste vid en vårdnadstvist – oavsett vilken – är att barnen alltid ska placeras i centrum. Det vi menar här är att barnen alltid ska få veta vad som pågår, att de alltid ska bli informerade om vad som händer och – framförallt! – att de aldrig ska känna någon skuld. Att mamma och pappa bråkar är aldrig barnens fel och här har man som förälder ett stort ansvar. Tala med dina barn, förklara vad som händer och var rak och ärlig.

Försök att genomföra denna vårdnadstvist på ett så vuxet och värdigt sätt som bara möjligt. Det är ingen lätt situation där det finns någon universallösning – agera med barnens bästa och väl framför dina ögon. Det är trots allt deras framtid som det handlar om.

Mer läsning finns på denna sida: www.vårdnadstvist.nu.

Advokat som hjälper vid LVU

10 feb 2017

LVU, är en lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en tvingande lag som barn och föräldrar måste följa. Om socialtjänsten bestämmer att någon i din familj ska omfattas av LVU måste ni i din familj gå med på det som de bestämmer.

V står alltså för “vård av unga”, vilket i första hand inte syftar till någon medicinsk vård utan omvårdnad. Poängen med omvårdnad är att den som är barn ska få någon som ta hand om en så att man får ha det bra. Om du själv lever i en familj där LVU är aktuellt, eller kan bli aktuellt, kan det vara klokt att anlita en advokat som för din talan.

Enligt LVU kan alltså sociala myndigheter bestämma att ett barn som bor någonstans här i Sverige ska bli omhändertagen omedelbart. Det betyder att barnet ska lämna sin familj på en gång. Det finns i grunden två huvudanledningar till en sådan åtgärd:

1, Att barnet inte har det bra hemma. Det kan finnas en allvarlig risk för att barnet blir skadat om åtgärden inte verkställs omedelbart. Barnet kan till exempel bli utsatt för våld från vuxna, sexualla övergrepp eller så är helt enkelt föräldrarna i ett skick som gör att de inte kan ge barnen omvårdnad själva. Det kan till exempel bero på problem med missbruk inom familjen eller annat.

2, Ett omhändertagande från sociala myndigheter kan också bero på att barnen själv har ett destruktivt beteende. Att barnet gör saker som leder till en risk att barnen skadar sig själv allvarligt utan omedelbar hjälp.

LVU en sista utväg

LVU är alltså en tvingande lag som som styr hur vi i Sverige ska ta hand om unga och barn som far illa, eller riskerar att fara illa beroende på dåliga förhållanden i  hemmet eller på grund av ett eget självskadebeteende. Sociala myndigheter har alltså rätt att bestämma att en ung person i Sverige ska få tvångsvård enligt LVU. Det har i regel gått rätt långt innan myndigheterna tar ett sådant beslut. Tvångsvård kan man se som en sista utväg. Det är vad myndigheterna tar till när de inte hittat andra möjliga lösningar.

Innan dess försöker samhället i regel med olika frivilliga lösningar, alltså frivilliga utifrån individens perspektiv. Det finns hjälp att få genom socialtjänsten och den gällande lagen - socialtjänstlagen. Om de här frivilliga insatserna visar sig inte räcka till kan ingripande göras i linje med LVU. För ett sådant ingripande krävs en tydlig och påtaglig risk att barnets hälsa skadas utan åtgärder. På Barnombudsmannens hemsida kan du som är barn eller vuxen läsa mer. Ett ingripande enligt LVU kan bottna i fysisk eller psykisk misshandel i den unga personens hemmiljö, kriminalitet eller missbruk av droger.

När ett barn eller en ungdom blir omhändertagen enligt LVU är det något som sker  mot föräldrarnas, eventuellt andra vårdnadshavare och barnets vilja. Det kan också strida mot alla i familjens vilja.

Juristhjälp när kärleken tagit slut

15 sep 2016

Mörkt, sårigt och tomt. Många vet hur ont det gör när kärleken har tagit slut och det inte går att fortsätta livet tillsammans. Men få vet vilka rättigheter man har gentemot varandra när man står där inför en skilsmässa eller ska lösa upp sitt samboförhållande. Vem har rätt till mormors gamla arv? Vem äger fritidshuset? Och viktigast av allt - hur ska ni umgås med barnen framöver?

Det finns par som lyckas lösa alla de här frågorna själva. Som delar på vårdnaden om barnen och blir tillräckligt nöjda med det. Som själva delar upp sina ägodelar och bestämmer vem som ska få ta fritidshuset och vem som ska ha hand om hunden. Men lika vanligt är det att bli osams. Många gånger är det den ena partnern som väljer att gå vidare. Båda kan känna separationen som ett stort misslyckande, men den partner som blir lämnad har ofta ett stort sår som skaver. Då är det svårt att vara storsint, att hålla huvudet kallt och resonera sig fram till en klok lösning för alla i familjen. Det är därför det finns familjejurister. Specialister på familjerätt behövs!

Att sörja en kärlek som tagit slut tar sin tid. Det måste den få göra. En familjerätts-jurist kan hjälpa dig med det praktiska. Du som anlitar en familjejurist får hjälp med att veta vad du har rätt till. Kärlek i sig är som bekant ingen rättighet, men du har investerat pengar i ett gemensamt liv och behöver få med dig vad som är ditt när du går. Det kanske inte känns väsentligt just när hjärtat har krossats men det är en viktig start på början av det liv som du ska leva framöver.

Hjälp med bodelning

Jurister som kan familjerättsfrågor kan hjälpa dig att föra fram din talan och samla de uppgifter som behövs för att du ska kunna bevaka dina rättigheter. Det gäller såväl vid skilsmässa som när du måste upplösa ett registrerat partnerskap eller samboförhållande.

Hur ska ni göra med bodelningen? Vill du bo kvar eller flytta ut? Om du och den partner du levt med inte är överens om de här frågorna kan det bli en lång och slitsam process att komma överens. Har en av er blivit sårade kan känslorna ta över och fakta, lagar och regler ställs åt sidan, vilket bara sårar er båda mer i längden.

Du kan självklart söka juristhjälp för din äktenskap eller samboförhållande utan att det finns en konflikt i botten. Att skriva äktenskapsförord eller annat avtal för hur ägandet ska regleras är ofta ett bra sätt att undvika konflikt genom att man reglerar allt i förväg.

Pappor med ensam vårdnad

15 sep 2016

I majoriteten av vårdnadstvister tycks det vara männen som går förlorande ur rättsprocessen. När det motsatta väl händer kan pappor med ensam vårdnad ibland känna sig ensamma i sin situation. Enligt William McGrahan, som har startat välgörenhetsorganisationen Dad’s House, är ensamheten värre än de ekonomiska problemen.

Strax efter sin sons ettårsdag åkte hans före detta fru på semester – en semester som nu har varat i 20 år. Enligt egen utsago skulle hon varit borta endast en vecka. När veckorna blev till månader, och månaderna blev till år, gick det upp för William att hon aldrig skulle komma tillbaka. Den situation som William nu befann sig i var inte bara hård ekonomiskt sett - en av de jobbigaste aspekterna med att hantera skilsmässan var att han inte hade några manliga vänner att relatera till och prata med, någonting som fullkomligt isolerade honom.

Blev företagare

Med stigande skulder och minskad tid till trots försökte ändå William att verkligen gå in i rollen som ensam vårdnadshavare. Att få ihop vardagen blev dock till slut för svårt och i sin förtvivlan förlorade han så småningom både jobb och lägenhet. Han reste sig genom att starta upp ett eget företag, något som han med nöd och näppe lyckades få lån till att genomföra.

Att bli egenföretagare var det enda sättet för honom att ha en inkomst men samtidigt behålla den flexibilitet som krävdes för att hinna med läkar- och tandläkarbesök, möten med skolan och andra ärenden som ibland krävde en mycket kort varsel.

Dad’s House

Inspirerad av sina egna erfarenheter startade han välgörenhetsorganisationen Dad’s House. Det moraliska och känslomässiga stöd han saknade när han blev ensam vårdnadshavare ville han nu erbjuda andra pappor i liknande situationer. Då pengar (trots hans tuffa historia) enligt honom inte var det största problemet, har han valt att fokusera just på stöd i form rådgivning och samtal.

Förutom det rent psykiska stödet kan man hos Dad’s House även ta del av mer praktiska lärdomar för att hantera det nya livet som ensamstående pappa. Bland annat erbjuder organisationen gratis matlagningskurser

Vårdnadsfakta – Sverige

  • År 2011 fick nästan 50 000 barn uppleva en skilsmässa eller separation mellan föräldrarna.
  • Andelen barn som upplevde en separation har de senaste åren minskat från nästan 3,4 % 2009, till under 3,2 % 2011
  • Efter en separation mellan sambos är det mer vanligt att någon av föräldrarna har ensam vårdnad än vid en skilsmässa.

Läs mer om ensam vårdnad här