Då kan LVU bli aktuellt

När används egentligen LVU (Lagen om vård av unga)? I huvudsak beror det på brister i hemmet och omsorgen eller att den unge utsätter sig själv för fara vid upprepade tillfällen. LVU är alltid den sista utvägen, då ett omhändertagande om möjligt ska ske på frivillig väg. När detta inte går kan dock tvångsvård med stöd av LVU bli aktuellt. I sådana fall har polisen befogenheter att ytterst använda våld om föräldrarna eller den unge själv försöker att förhindra omhändertagandet.

Fysisk misshandel

Samtliga situationer där ett barn utsätts för misshandel innefattas av LVU. Oavsett vad som föranleder ett tvångsomhändertagande enligt LVU, har dock föräldrarna eller den unge alltid rätt till en advokat. När det kommer till fysisk misshandel behöver det inte ha skett regelbundet under lång tid, utan även vid ringa misshandel under kort period kan LVU bli aktuellt. Att barnets hälsa och utveckling värnas är huvudsaken.

En enstaka handling utförd i affekt behöver dock inte nödvändigtvis omfattas av lagen. Tycker man att tvångsomhändertagandet har skett på lösa grunder kan man få en advokat beviljad av domstolen. Under misshandel faller dock inte enbart alla olika typer av fysisk bestraffning så som att nypa eller aga barnet. Det kan även handla om att orsaka sjukdom eller försätta den unge i vanmakt. En annan anledning till vårdbehov kan vara att misshandeln sker föräldrar emellan.

Psykisk misshandel

Att bedöma om psykisk misshandel sker eller inte anses något svårare än vad gäller fysisk misshandel. Det blir inga ärr eller andra synliga märken efter psykisk misshandel. Tyvärr sker ibland missbedömningar från ex. socialtjänsten, men som alltid gäller det att ha en kunnig advokat som tillgodoser ens intressen. En advokat beviljas av domstolen inför förhandling.

Något annat som kan falla under psykisk misshandel är att barnet tvingas se den andra föräldern bli misshandlad. I många fall är det svårt att skilja på vad som är psykisk misshandel och vad som är brister i omsorgen på andra sätt. Det här gäller framförallt om vårdnadshavarna missbrukar, är psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda.

Brister i omsorgen

Som ovan nämnt är det ibland svårt att skilja på vad som är psykisk misshandel och vad som är brister i omsorgen. Generellt kan man säga brister i omsorgen föreligger i de fall som barnets stimulansbehov och trygghet inte tillgodoses. Även här kan det bero på att en eller båda föräldrarna lider av psykiska störningar eller drogproblem.

Brister i omsorgen kan också ha sin grund i en konflikt mellan barn och vårdnadshavare. Det an också ha att göra med att vårdnadshavarna låter barnet vistas i en miljö där det förekommer missbruk. Förutom brister i omsorgen samt fysisk och psykisk misshandel finns fler situationer där ett omhändertagande med stöd av LVU kan bli aktuellt. Ett exempel på det är otillbörligt utnyttjande.

9 Sep 2017