Vårdnadstvister och umgänge med barnen

Den som efter en skilsmässa eller separation inte lyckas nå en lösning för hur vårdnaden om barnen skall tas om han kan komma att vilja genomföra en vårdnadstvist för att begära enskild vårdnad. Lagen säger att generellt sett skall båda föräldrarna ha lika ansvar för vårdnaden om man inte avtalat om annat.

Dock så kan det uppstå situationer där detta blir praktiskt ogenomförbart. Det kan till exempel handla om våld inom förhållandet eller att en av parterna är missbrukare. Somliga med psykiska problem kan också anses vara olämpliga som vårdnadshavare. Dock så måste man skilja på vårdnad och umgänge.

Vårdnadstvist – ett missuppfattat begrepp

Många misstar den juridiska vårdnaden för rätten till umgänge med barnen. Det ska mycket till för att en person ska förlora sin rätt till umgänge med sina barn. Det är bara i de lägen då det anses rent skadligt för barnen att träffa någon av, eller båda av sina föräldrar, som umgängesrätten kan fråntas. Även i fall där en person har problem försöker man hitta en lösning, till exempel genom begränsade besök i sällskap med socialarbetare.

Barnens rätt att säga sitt

Barn över 13 års ålder har rätt att påverka hos vilken av föräldrarna de huvudsakligen ska vara bosatta efter en separation. Även vid tidigare ålder ska dettas ta i beaktande, men många gånger påverkas de av en förälder som baktalar den andra för att få barnen på sida. Av förklarliga skäl är barnen det känsligaste området i samband med en separation eller skilsmässa, vilket tyvärr lockar fram den sämsta sidan hos många vuxna. Alla medel utnyttjas för att få vårdnaden, trots att det kan och bör vara barnens bästa som står i centrum även under en vårdnadstvist. Att få ett klart svar på vad barnen egentligen vill kan därför vara svårt om de under rättsprocessens gång fortfarande huvudsakligen bor hos en av föräldrarna.

Rätten att säga sitt när det gäller umgänge är dock relativt begränsad för barnen. Där en förälder kan avsäga sig sin rätt att träffa sina barn har barnen inte samma möjlighet. Om ett barn vägrar träffa en förälder kan han eller hon faktiskt tvingas till detta, även genom att bli hämtat av polis. Där kan man tänka att lagstiftningen borde ses över, då grundtanken är att man ska se till barnens bästa.

barn gå sin väg

Vårdnaden handlar om det juridiska

Att en förälder blir tilldelad den enskilda vårdnaden handlar alltså om att personen får ensam bestämmanderätt när det kommer till de juridiska besluten gällande barnen, såsom den fasta bostaden, förskoleplats, utfärdande av pass och huruvida barnen får resa utanför landets gränser. Det innebär inte att man har rätt att fritt bestämma kring hur ofta och när den andra föräldern har rätt att träffa sina barn.

Däremot så kan detta beslutas under vårdnadstvistens gång i tingsrätten så att man får svart på vitt vad båda parterna har rätt till. Du som vill läsa mer kring vad det innebär att vara vårdnadshavare, hur beslut tas samt vilka lagar som gäller för detta kan läsa mer på Wikipedia där det finns en bra sammanfattning.

29 Jul 2017