Blogg

Sida 2

Ensam eller gemensam vårdnad?

3 mar 2018

Varje år sker mängder av skilsmässor runt om i landet. Det är tyvärr inte helt ovanligt att både skilsmässor och separationer leder till vårdnadstvister. Den ena parten kanske vill ha gemensam vårdnad, medan den andra vill ha ensam vårdnad. När sådant här inte kan lösas mellan föräldrar kan det – i värsta fall – leda till långt utdragna juridiska processer.

Så definieras vårdnad

Begreppet vårdnad kan syfta på en rad olika saker. I juridiska sammanhang syftar man ofta på rätten att fatta beslut i juridiska och ekonomiska frågor som rör barnet. Samtidigt är en vårdnadshavare också förmyndare. Det här innebär att han eller hon kan ta beslut om till exempel skola, sjukvård eller företräda barnet i kontakt med myndigheter eller andra aktörer.

När man annars talar om vårdnad kan man syfta på det som händer i vardagen. Till exempel att ta hand om vardagliga bestyr och stå för ett allmänt omhändertagande i barnets vardag. Rent konkret kan det handla om att förse barnet med boende, mat, kläder och överlag ta ansvar för barnets sociala miljö.

Gemensam vårdnad kräver gemensamma beslut

När föräldrarna har gemensam vårdnad krävs att de kan fatta gemensamma beslut. Det finns exempel på fall där föräldrar har legat i tvist, och den ena parten själv har vidtagit åtgärder gällande barnets folkbokföring eller förskola, till exempel. Det här ses som väldigt allvarligt och skall självklart inte kunna göras. Som exempel kan en längre flytt inom landet göra det väldigt svårt för den andra föräldern att umgås med barnet.

Ett annat exempel kan vara när en förälder, trots att de har gemensam vårdnad, tar med sig barnet utomlands. Det här är rent av brottsligt, där brottet är egenmäktighet med barn. Skulle det här ske kan barnet tas ur förälderns omsorg och föras tillbaka till Sverige. Detta med hjälp av polis och internationella konventioner.

Vid giftermål tilldelas föräldrarna gemensam vårdnad per automatik

Om föräldrarna är gifta delas vårdnaden upp per automatik. Detta enligt lag. Föräldrar som endast är samboende får inte detta, utan då tilldelas den mamman per automatik. Däremot kan man avtala om gemensam vårdnad – ett avtal som då ska godkännas av socialnämnden.

Ensam vårdnad kräver starka skäl

Om föräldrarna har gemensam vårdnad, och någon av parterna ber att ensamt få agera förmyndare och vårdnadshavare, krävs det mycket starka och allvarliga skäl för att ändringen ska gås igenom. Domstolarna ser till barnets bästa, och barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna väger tungt i sammanhanget. Just umgängesrätten gäller dock ändå, även om den ena föräldern har ensam vårdnad.

Är du i behov av en advokat i Stockholm?

18 jan 2018

Det kan hända saker som man kanske inte räknat med. Oavsett om det handlar om ett medvetet risktagande eller om att man som privatperson befinner sig på fel plats vid helt fel tillfälle så kan man bryta mot lagen och bli misstänkt för något typ av brott. Viktigt är att poängtera följande: oavsett härkomst, kön, ekonomisk kraft eller intelligens så är vi alla lika inför lagen. Ingen står ovanför lagen - och ingen ska heller bli oskyldigt dömd. 

Det senare är en viktig del i vårt svenska rättsväsende: man är aldrig dömd på förhand; alla är oskyldiga framtill dess att domen vunnit laga kraft och det innebär även att alla har rätt till ett försvar. 

Vid misstanke om grövre brott så har man rätt till en offentlig försvarare. Rätt advokat kan med sin expertis och yrkeskunskap påverka domen i positiv riktning; likväl så fungerar denne som ett mentalt stöd genom en psykiskt påfrestande process 

Vi ska här fokusera på grövre brott så vi talar om en advokat och vikten av en sådan. I Sverige så har man som misstänkt för ett grövre brott rätt till en offentlig försvarare - som man dessutom har rätten att välja själv (förutsatt att den advokat man väljer tackar ja samt att domstolen godkänner denne som offentlig försvarare). Kostnaden kan bli hög och ju längre process det handlar om - desto högre arvode kommer den advokat man anlitat begära. I och med att man rekommenderar en advokat nästan per omgående - vid förundersökningen - så kan det bli en hög kostnad att betala. 

Kostnaden för en offentlig försvarare bekostas av statliga medel 

Men; det är en kostnad som, initialt, tas av staten. Skulle du vara misstänkt för ett grovt narkotikabrott i Stockholm så kommer kostnader begärda av din advokat att betalas av staten. Skulle du bli friad så händer ingenting - du går fri och advokaten får sina omkostnader betalda av staten. Skulle du däremot finnas skyldig så ser det lite annorlunda ut - du kan krävas på hela beloppet eller på delar av det. En summa som dock ska betalas till staten och inte till den advokat du anlitat i Stockholm. Ett system som innebär att du alltså kan välja en erfaren, lite dyrare, advokat och få en större chans till en friande dom. En chans som vi tycker att du ska ta. 

Så väljer du rätt advokat i Stockholm 

Att välja rätt advokat är nästan avgörande sett till vilka chanser man som misstänkt ger sig själv. Hur väljer man då rätt; finns det några viktiga saker att baserar sitt val på? Vi tänkte rada upp några saker som kan vara värda att ha i åtanke: 

  • Erfarenhet. Den advokat man väljer ska ha vana av liknande fall och ha erfarenhet av det brott man är misstänkt för. Oavsett om det handlar om ekonomisk brottslighet eller om renodlade brottmål.
  • Personlig kontakt. Det finns en risk att du blir anhållen/häktad i väntan på rättegång. Det innebär att den advokat du väljer kommer att vara din egentliga kontakt med omvärlden. Se till att du känner en personkemi er emellan.
  • Stöd. Baserat på förra punkten så kan många misstänkta känna sig svikna/bortglömda av familj, släkt och vänner. En advokat fyller en funktion i att fungera som en axel att gråta ut mot och som ett stöd genom en väldigt omtumlande resa. 

Vill du veta mer, läs här.

Vårdnad av barn och umgängesrätt vid skilsmässa

25 dec 2017

Om föräldrarna till ett barn skiljer sig kommer de automatiskt båda att stå som barnets vårdnadshavare, om de inte uttryckligen anger något annat i skilsmässoansökan. De är alltså fortsatt gemensamt ansvariga för att ta ingripande beslut om barnet och ansvariga för att barnet får en trygg uppväxt. Men ingripande beslut menas exempelvis var barnet ska bo och var det ska gå i skola.

Gemensam eller ensam vårdnad

Om en av föräldrarna ska flytta till annan ort kan det i vissa fall vara bättre att låta den förälder som barnet bor hos ensam överta vårdnaden om barnet, men det går att utöva gemensam vårdnad även om man bor långt ifrån varandra. Det kan vara värt att notera att man som förälder kan ta vardagliga beslut som fritidsaktiviteter, semesterresor och liknande utan den andra förälderns medgivande. Det är just de stora livsavgörande, ingripande, besluten som måste fattas tillsammans om har gemensam vårdnad.

Samarbetssamtal eller vårdnadstvist

Om man inte kan komma överens med den andra föräldern om vårdnaden och av någon anledning vill ha ensam vårdnad om sitt barn bör man vända sig till kommunens familjerättsenhet. Här kan man få hjälp med samarbetssamtal och medling från erfarna socialsekreterare som kan hjälpa till att sätta fingret på problemen. Ofta finns mycket missämja och hämndbegär hos en eller båda föräldrarna efter en skilsmässa och att frånta den andra föräldern vårdnaden med hänvisning till dennes tvivelaktiga karaktär kan tyckas som en bra lösning.

Dock bör man aldrig inleda en vårdnadstvist på sådana grunder. Lämnar man in en stämningsansökan mot den andra föräldern i syfte att få ensam vårdnad bör man ha synnerligen goda skäl. Rätten kommer i första hand att döma efter vad som är bäst för barnet, och det anses i Sverige vara gemensam vårdnad. Om rätten finner att gemensam vårdnad inte fungerar kan det vara du som blir av med vårdnaden, med hänvisning till att du uppvisat samarbetssvårigheter. I en vårdnadstvist står ord mot ord och att ha inlett ett tvistemål och inte kunna presentera annat än åsikter om den andra förälderns karaktär kommer oundvikligen att leda rättens misstankar i din riktning.

Umgängesrätt

Oavsett om vårdnaden om barnet förblir gemensam eller om man får ensam vårdnad är man som vårdnadshavare och förälder ändå skyldig att tillgodose barnets rätt till umgänge med båda föräldrarna. Denna rätt kallas för umgängesrätten och är också inskriven i lagen. Om föräldrarna bor nära varandra bör man komma överens om ett växelvis boende, till exempel varannan vecka eller varannan helg. Bor man långt ifrån varandra kan man komma överens om att barnet reser till den andra föräldern på loven. Det man kommer överens om ska skrivas ner i ett umgängesavtal, som ska gälla som juridiskt bindande.

Umgängessabotage

Båda föräldrarna måste se till att umgängesavtalet efterlevs. Om man på något sätt bryter mot umgängesavtalet kallas det umgängessabotage, något som domstolar i Sverige ser allvarligt på. Har du gjort dig skyldig till umgängessabotage och blir stämd av den andra föräldern kan du bli av med vårdnaden, oavsett vilka skäl du haft.

Avslutningsvis

Som förälder kan det vara svårt att ha en objektiv bild av den andra föräldern som just förälder, särskilt efter en stormig skilsmässa. Man bör dock alltid försöka tänka utifrån sitt barns bästa när det gäller vårdnad och umgänge, och lita på att den andra föräldern också gör det. Har man svårt att komma överens bör man vända sig till familjerätten och inte till domstol. Vill man ha hjälp med frågor om vårdands- och umgängestvister, eller med att skriva ett umgängesavtal, kan man vända sig till en advokatbyrå som specialiserar sig på familjerätt. Läs mer här.

försäldrar som bråkar

Barnets rättigheter i en vårdnadstvist

17 okt 2017

Att man som vuxen skiljer sig är idag ingenting att höja på ögonbrynen åt. Vi lever i ett tolerant samhälle och det innebär att äktenskapet inte är den heliga institution det än gång var. Något som naturligtvis är bra; kärleken kan ta slut, ett par som älskat varandra kan efter en tid inse att man inte passar ihop och så vidare - ibland så tar livet en annan riktning än vad man från början trott och tänkt. En skilsmässa är jobbig, den kostar på - i synnerhet känslomässigt - och finns det barn inblandade så kan det förvandlas till en ren mardröm.

Mång barn berörs av skilsmässor

 

Man räknar med att det årligen i Sverige finns 50.000 barn som berörs av separationer och skilsmässor. De flesta av dessa sker med minimal friktion; föräldrarna kan komma överens, de kan umgås och de kan även fortsatt vara den fasta punkten i barnets liv - med skillnaden att barnet i fråga numera får två hem snarare än ett.

Dock: det finns även exempel på det motsatta och det som är skrämmande i detta är att antalet skilsmässor som slutar i domstol ökat markant under senare år. Här kan det handla om ekonomiska anledningar där makarna inte kan komma överens vid bodelningen. Det är en sak som i sammanhanget kan anses som ganska lindrigt; bråkar man av ekonomiska skäl så skadas sällan den tredje personen i familjen - barnet. En ekonomisk konflikt i samband med en skilsmässa går ofta smidigare att lösa också - just av den anledningen. Föräldrarna har lättare att motivera för barnet vad som pågår och kan - på många sätt - lämna känslorna utanför och låta de juridiska kvarnarna mala i väntan på ett avslut.

 

Barnet glöms ofta bort

Värre är dock när konflikten gäller vårdnaden om barnet och där en vårdnadstvist inleds. Vid en vårdnadstvist så glöms nämligen ofta barnet bort och föräldrarna har en förmåga att förblindas av sitt eget raseri och sin - i eget tycke - egen rätt. Barnen i en vårdnadstvist kan av den anledningen sidsteppas och se hur de egna behoven inte tas på allvar. Ett allvarligt problem som kan komma att ge ärr för livet. Barn - i synnerhet yngre - kan få för sig att de är källan till konflikten; att felet är deras och att det är deras fel att föräldrarna ska skiljas.

Finns det någon lösning?

I en vårdnadstvist så måste man först och främst se till barnets bästa. Man ska veta att skälen till varför en vårdnadstvist inleds är väldigt olika. Ibland så finns det inga andra alternativ - om exempelvis den ena föräldern är våldsam, har drogproblem, har allvarliga psykiska problem eller visar upp kraftiga samarbetsproblem så är denne heller ingen bra vårdnadshavare. Man ser alltid till barnets bästa och det är också därför som en vårdnadstvist ofta drar ut så mycket på tiden. Man måste från Socialstyrelsens sida utreda och vända på varenda sten innan man kan fatta ett beslut i rätten. Barnets egna erfarenheter och vilja ska också tas med i bedömningen - ju äldre barnet är, desto större roll spelar också dennes åsikter in i bedömningen.

Ett juridiskt ombud är ett måste

En vårdnadstvist där den ena parten anklagar den andre för exempelvis misshandel och där denne anser att barnen riskerar att fara illa hos den andre föräldern är väldigt komplicerad att lösa. Många kritiker hävdar nämligen att själva avgörandet i domstolen fattas av domare som i själva verket är mer inriktad på brottmål och att man saknar kunskap i ämnet. Detta i kombination med att praxis dragit mot att barnet mår bäst av gemensam vårdnad och av båda föräldrarna gör att det skapas en risk för barnet. Är ena föräldern våldsam så ligger bevisbördan hos den andre och det är där risken finns att barnet - trots att föräldern i fråga de facto är våldsam - ändå ser att gemensam vårdnad blir beslutat.

Det är här ett juridisk ombud med god erfarenhet krävs. Dels för att underlätta vid bevisningen, dels för att få alla fakta på bordet och inte minst som ett stöd genom en process som både tar lång tid och som är en känslomässig prövning. Det juridiska ombudet man anlitar kan mycket väl vara avgörande i frågan och då det gäller vårdnadstvister av det allvarligare slaget - där barnet far illa; misshandel, drogproblem, våld i hemmet och så vidare - så måste det ombud/den advokat man anlitar ha erfarenhet, vana och kunskap.

Ensam vårdnad - men rätt till umgänge

6 okt 2017

Alla barn har rätt till att umgås även med den förälder som de inte bor med. Detta gäller både om föräldrar har vårdnad eller om den ena föräldern har ensam vårdnad. Det är inte alltid lätt att hitta en lösning som passar alla parter – och man får aldrig glömma att barnets bästa alltid ska vara i fokus i vårdnadsfrågor. Du har rätt att umgås trots ensam vårdnad!

Hur ska man då gå till väga för att hitta en vårdnadslösning som är så bra som möjligt för barnet? Först och främst gäller det förstås att man säkrar barnets allmänna rättigheter. Det handlar om att gå i skolan utan att föräldrarna måste betala för det, att man har rätt till fri sjukvård och fri tandvård. Givetvis måste barnet också ha rätt till trygghet, god omvårdnad och god fostran av antingen en eller båda föräldrarna. Barnet har givetvis fler och mer detaljerade rättigheter än så, men det har vi inte utrymme att gå in på här.

Barnets bästa alltid i fokus

En av de allra viktigaste punkterna är huvudtemat i det här blogginlägget: umgängesrätt även med den förälder som barnet inte bor med. När barnets föräldrar skiljer sig eller separerar så kommer alltid umgängesrätten på tal. Hur mycket tid ska respektive förälder tillbringa med sitt barn? Växelvist boende är den vanligaste lösningen, och kan bara föräldrarna samarbeta på ett vuxet sätt så fungerar detta oftast bra. Här är det dock viktigt att föräldrarna inte bor för långt ifrån varandra, med tanke på skolan, vänner och fritidsintressen.

Om det dock uppstår en konflikt mellan föräldrarna så blir situationen en annan. Då får barnet bo hos den ena föräldern stadigvarande och umgås med den andra i den mån möjligheter till detta finns. Detta gäller även när föräldrarna bor på stort geografiskt avstånd. En vanlig reglering i dessa fall är umgänge varannan helg. Då fungerar umgänget och barnets vardag även om den ena föräldern bor på långt avstånd till skola och andra viktiga fasta punkter i barnets liv. Det är vanligast att mamman får det dagliga umgänget, att begreppet ”helgpappa” har blivit vanligt är knappast någon tillfällighet.

Viktigt att ta juridisk hjälp så fort som möjligt

Det är dock oundvikligt att man emellanåt inte kommer överens. Då kan det vara nödvändigt att få juridisk hjälp. Samarbetssamtal anordnade av kommunen är en möjlig lösning.

Men om man inte kommer fram till en lösning så kan en umgängestvist sluta i tingsrätten. Då är det av största vikt att man i god tid skaffar sig ett juridiskt ombud. Inte minst med tanke på den framtida relationen till den andra föräldern och barnen. Låt en jurist ta hand om konflikten så ökar chansen till en harmonisk relation, även om den sker på  avstånd.

Då kan LVU bli aktuellt

9 sep 2017

När används egentligen LVU (Lagen om vård av unga)? I huvudsak beror det på brister i hemmet och omsorgen eller att den unge utsätter sig själv för fara vid upprepade tillfällen. LVU är alltid den sista utvägen, då ett omhändertagande om möjligt ska ske på frivillig väg. När detta inte går kan dock tvångsvård med stöd av LVU bli aktuellt. I sådana fall har polisen befogenheter att ytterst använda våld om föräldrarna eller den unge själv försöker att förhindra omhändertagandet.

Fysisk misshandel

Samtliga situationer där ett barn utsätts för misshandel innefattas av LVU. Oavsett vad som föranleder ett tvångsomhändertagande enligt LVU, har dock föräldrarna eller den unge alltid rätt till en advokat. När det kommer till fysisk misshandel behöver det inte ha skett regelbundet under lång tid, utan även vid ringa misshandel under kort period kan LVU bli aktuellt. Att barnets hälsa och utveckling värnas är huvudsaken.

En enstaka handling utförd i affekt behöver dock inte nödvändigtvis omfattas av lagen. Tycker man att tvångsomhändertagandet har skett på lösa grunder kan man få en advokat beviljad av domstolen. Under misshandel faller dock inte enbart alla olika typer av fysisk bestraffning så som att nypa eller aga barnet. Det kan även handla om att orsaka sjukdom eller försätta den unge i vanmakt. En annan anledning till vårdbehov kan vara att misshandeln sker föräldrar emellan.

Psykisk misshandel

Att bedöma om psykisk misshandel sker eller inte anses något svårare än vad gäller fysisk misshandel. Det blir inga ärr eller andra synliga märken efter psykisk misshandel. Tyvärr sker ibland missbedömningar från ex. socialtjänsten, men som alltid gäller det att ha en kunnig advokat som tillgodoser ens intressen. En advokat beviljas av domstolen inför förhandling.

Något annat som kan falla under psykisk misshandel är att barnet tvingas se den andra föräldern bli misshandlad. I många fall är det svårt att skilja på vad som är psykisk misshandel och vad som är brister i omsorgen på andra sätt. Det här gäller framförallt om vårdnadshavarna missbrukar, är psykiskt sjuka eller utvecklingsstörda.

Brister i omsorgen

Som ovan nämnt är det ibland svårt att skilja på vad som är psykisk misshandel och vad som är brister i omsorgen. Generellt kan man säga brister i omsorgen föreligger i de fall som barnets stimulansbehov och trygghet inte tillgodoses. Även här kan det bero på att en eller båda föräldrarna lider av psykiska störningar eller drogproblem.

Brister i omsorgen kan också ha sin grund i en konflikt mellan barn och vårdnadshavare. Det an också ha att göra med att vårdnadshavarna låter barnet vistas i en miljö där det förekommer missbruk. Förutom brister i omsorgen samt fysisk och psykisk misshandel finns fler situationer där ett omhändertagande med stöd av LVU kan bli aktuellt. Ett exempel på det är otillbörligt utnyttjande.

Vårdnadstvister och umgänge med barnen

29 jul 2017

Den som efter en skilsmässa eller separation inte lyckas nå en lösning för hur vårdnaden om barnen skall tas om han kan komma att vilja genomföra en vårdnadstvist för att begära enskild vårdnad. Lagen säger att generellt sett skall båda föräldrarna ha lika ansvar för vårdnaden om man inte avtalat om annat.

Dock så kan det uppstå situationer där detta blir praktiskt ogenomförbart. Det kan till exempel handla om våld inom förhållandet eller att en av parterna är missbrukare. Somliga med psykiska problem kan också anses vara olämpliga som vårdnadshavare. Dock så måste man skilja på vårdnad och umgänge.

Vårdnadstvist – ett missuppfattat begrepp

Många misstar den juridiska vårdnaden för rätten till umgänge med barnen. Det ska mycket till för att en person ska förlora sin rätt till umgänge med sina barn. Det är bara i de lägen då det anses rent skadligt för barnen att träffa någon av, eller båda av sina föräldrar, som umgängesrätten kan fråntas. Även i fall där en person har problem försöker man hitta en lösning, till exempel genom begränsade besök i sällskap med socialarbetare.

Barnens rätt att säga sitt

Barn över 13 års ålder har rätt att påverka hos vilken av föräldrarna de huvudsakligen ska vara bosatta efter en separation. Även vid tidigare ålder ska dettas ta i beaktande, men många gånger påverkas de av en förälder som baktalar den andra för att få barnen på sida. Av förklarliga skäl är barnen det känsligaste området i samband med en separation eller skilsmässa, vilket tyvärr lockar fram den sämsta sidan hos många vuxna. Alla medel utnyttjas för att få vårdnaden, trots att det kan och bör vara barnens bästa som står i centrum även under en vårdnadstvist. Att få ett klart svar på vad barnen egentligen vill kan därför vara svårt om de under rättsprocessens gång fortfarande huvudsakligen bor hos en av föräldrarna.

Rätten att säga sitt när det gäller umgänge är dock relativt begränsad för barnen. Där en förälder kan avsäga sig sin rätt att träffa sina barn har barnen inte samma möjlighet. Om ett barn vägrar träffa en förälder kan han eller hon faktiskt tvingas till detta, även genom att bli hämtat av polis. Där kan man tänka att lagstiftningen borde ses över, då grundtanken är att man ska se till barnens bästa.

barn gå sin väg

Vårdnaden handlar om det juridiska

Att en förälder blir tilldelad den enskilda vårdnaden handlar alltså om att personen får ensam bestämmanderätt när det kommer till de juridiska besluten gällande barnen, såsom den fasta bostaden, förskoleplats, utfärdande av pass och huruvida barnen får resa utanför landets gränser. Det innebär inte att man har rätt att fritt bestämma kring hur ofta och när den andra föräldern har rätt att träffa sina barn.

Däremot så kan detta beslutas under vårdnadstvistens gång i tingsrätten så att man får svart på vitt vad båda parterna har rätt till. Du som vill läsa mer kring vad det innebär att vara vårdnadshavare, hur beslut tas samt vilka lagar som gäller för detta kan läsa mer på Wikipedia där det finns en bra sammanfattning.

Sköt er bodelning på ett bra sätt

12 jul 2017

En bodelning är något som sker om man som äkta makar, som partner i ett registrerat partnerskap eller i ett samboförhållande ska genomföra om man står inför en skilsmässa eller om den andra partnern i förhållandet avlidit. Man ska alltså – kortfattat och enkelt – dela upp de saker som man gemensamt- eller på egen hand har köpt innan man går vidare med sitt liv. En bodelning handlar alltså om att man delar upp gemensamma tillgångar och sin giftorättsgods om man som exempelvis äkta makar bestämmer sig för att skiljas.

Något som antingen kan ske väldigt smidigt men som i många fall inte alls – tyvärr – är någon enkel process att lösa. Man ska här veta att en bodelning kan ses som en slags bricka i ett spel där parterna kan sätta in egen prestige, hämndbegär och och egen vinning vid en bodelning – något som alltså leder till en konflikt.

Detta är också ganska enkelt att förklara då en skilsmässa – av naturliga skäl – ofta är något som skapar stora känslor och särskilt då om en av parterna är drivande bakom. I sådana lägen så skapar detta ofta ett hämndbegär hos den andra och detta kan antingen visa sig vid denna bodelning eller ännu värre; genom en vårdnadstvist. Just det sistnämnda är något som man till varje pris vill undvika och det är också därför som varje kommun i Sverige har en skyldighet att erbjuda extern hjälp så fort en sådan process står inför dörren. Detta innan det går så långt som till domstol och det här är något som vi ska vara tacksamma över – en vårdnadstvist går trots allt ut över de som förtjänar det allra minst; nämligen barnen.

Vid en bodelning kan man också – om konflikt uppstår – också kalla in extern hjälp i form av en bodelningsförrättare som löser allting om vem som ska ha vad och så vidare; detta handlar dock om materiella ting och en vårdnadstvist om människoliv och därför är denna också betydligt allvarligare.

Undvik en vårdnadstvist

Står man inför en skilsmässa och inte kan komma överens om vem som ska ha vårdnad om de gemensamma barnen så gäller det verkligen att man försöker agera vuxet och verkligen ser till deras bästa. Det kan finnas andra vägar att gå och ibland är det så att den enda lösningen går att nå genom att man tar hjälp av den externa hjälp som vi ovan nämnde. Man ska veta att det vid varje vårdnadstvist handlar om att barnen i fråga far illa, tar med sig sår genom hela livet och där detta måste undvikas. Ett bråk vid en bodelning kan alla leva med – materiella ting går att ersätta; men en vårdnadstvist är betydligt värre.

Alltså; står ni inför en vårdnadstvist så ta den hjälp som finns tillgänglig och fundera över frågan om det är värt att straffa dina barn för egen vinning. Naturligtvis – vissa vårdnadstvister måste äga rum då kriminalitet, missbruk eller allvarlig psykisk sjukdom kan förekomma – vi menar dock de som äger rum av helt andra skäl än dessa. De måste kunna gå att lösa innan de går så långt som till en domstol.

Narkotikabrott vanlig i Sverige

2 jul 2017

Ett av det vanligaste brotten som sker i Sverige handlar om narkotikabrott och ser man till de tio senaste åren så är just narkotikabrott den vanligaste anledningen bland nyintagna i våra fängelser. Är då detta ett slags bevis på att vår svenska befolkning förvandlas till depraverade narkomaner eller är det ett bevis på att polisen är effektivare och har hittat bättre sätt att stävja narkotikabrott? En kombination, skulle vi vilja säga. Naturligtvis så menar vi inte att det handlar om en våg av narkomaner i detta – vi menar snarare att man måste göra skillnad på olika droger och hur de uppfattas av olika människor.

Ta bara en sådan drog som marijuana och sätt en joint framför två stycken människor och se vilken reaktion du möts av. Den ene skulle kanske sparka bakut, ringa polisen och säga att en enda bloss skulle leda till ett liv i social misär – detta medan den andre gladeligen skulle fatta jointen, ta upp en tändare och börja röka. Överdrivet naturligtvis – men den sistnämnde har här de facto begått ett narkotikabrott och riskerar att straffas för detta.

Narkotikabrott är således något som måste bedömas lite annorlunda sett till vilken drog det handlar om, i vilken mängd samt om huruvida den är avsedd för att sälja vidare eller om den finns enkom för eget bruk. Vi kan tycka att det sker lite väl stelbent bedömning i många fall och där ett narkotikabrott likt det vi nämnde ovan kanske skulle kunna passera – utan att vi på något sätt propagerar för marijuana, utan där vi mer försöker nyansera bilden och förklara skillnaden mellan olika narkotikabrott.

Misstänkt – en skicklig advokat ger dig en fördel

Vi kan här säga att det är  du som rökt jointen ovan och att det i närheten funnits en polis som sett hela förloppet. Du kommer här att riskera att dömas för ett narkotikabrott och förmodligen så kommer det att sluta med böter. Vi leker med tanken att man här vid en husrannsakan hemma hos dig funnit väldigt mycket mer marijuana och att du således i och med detta nya fynd riskerar ett högre straff där fängelse inte är uteslutet – hur ska du agera här?

Jo, vårt råd är att du anlitar en advokat och att du väljer en som har en uppenbar erfarenhet av narkotikabrott. Du ska alltså inte lita på att den advokat som du tilldelas kommer att ge dig lika bra hjälp och detta är något som många ka skriva under på.

Vi ska dömas lika inför lagen – men faktum är att då det gäller narkotikabrott så spelar olika faktorer – ursprung, stadsdel man kommer ifrån, ålder, kön och yrke – en viss roll och därför är alltid ett erfaret ombud något som kan ge ett lägre straff – oavsett vart på skalan man befinner sig.

När bör man ansöka om ensam vårdnad?

26 jun 2017

Det finns en hel del praktiska saker att sköta i samband med en skilsmässa; först och främst ska dela upp de gemensamma ägodelarna mellan sig – hus, bil, eventuell sommarstuga – och där det ofta kan sluta med vissa konflikter.

Finns det dessutom barn i äktenskapet vid en skilsmässa så kan man nästan dubblera alla de stora känslorna vi ovan nämnde; man har utöver sina egna känslor också sina barn att tänka på och man måste alltid agera utifrån deras bästa.

Ett bästa som ibland kan innebära att man ansöker om ensam vårdnad och det är det som vi ska titta lite närmare på. Ensam vårdnad innebär inte som många tror att man hindrar den andre föräldern från någon som helst kontakt med barnen; nej – i Sverige har den andre fortfarande umgängesrätt. I de flesta skilsmässor och gällande vårdnaden om barnen så fortsätter föräldrarna precis som vanligt; man delar på försörjningen, på kärleken, på utbildning och på utgifter för mat och för kläder - men med skillnaden att barnen numera får två stycken hem istället för ett.

Ensam vårdnad för ett barns bästa

Varför ansöker då en del om ensam vårdnad då gemensam sådan ger barnet – hårddraget här – dubbel kärlek? Jo, av den enkla anledningen att man inte tycker att den andre föräldern sköter sina åtaganden, att denne inte är lämplig förebild och att denne inte kan erbjuda en trygg miljö för barnen.

Som vi sa; man får alltid utgå från barnens bästa vid en skilsmässa och anser man – bortom alla tvivel – att ensam vårdnad är den bästa lösningen; ja, då ska man också ansöka om detta. I vissa fall är detta också ett absolut måste.

Att anledningarna till att man ansöker om ensam vårdnad varierar är en sak – men det finns vissa miljöer där ett barn absolut inte ska växa upp också och där ensam vårdnad måste tilldelas den andre parten. Exempelvis om någon av dessa punkter stämmer in på den andre föräldern:

  • Missbruk – oavsett om det handlar om alkohol, tabletter eller narkotika.
  • Pedofili
  • Incest
  • Grav allvarlig psykisk sjukdom

Som vi nämnde ovan; i dessa fall är det inga tvivel om att barnens bästa och väl handlar om ensam vårdnad hos den andre föräldern. Vi kan dock inte nog poängtera att man ska vara aktsam innan man ger sig i en vårdnadstvist och verkligen fundera kring om det är värt det. Utgår man från barnens bästa eller söker man om ensam vårdnad av rent egoistiska skäl?

Kriminalitet bland ungdomar

22 jun 2017

Kriminalitet bland ungdomar är påfrestande för många parter. Det är jobbigt för ungdomen i fråga, men även för vänner och familj. Kriminalitet i yngre år börjar ofta tidigt med små företeelser, såsom snatteri och skadegörelse. För de flesta ungdomar så slutar det där och de rycker upp sig, men för ett fåtal så blir det endast värre. Det kan gå så illa att det övergår till misshandel, rån, större stölder och urkundsförfalskning (låna ID-kort från någon äldre eller skaffa en falsk legitimation).

Vad är påföljderna för kriminella ungdomar?

Om barnet är under 15 år så lämnas ärendet över till socialtjänsten som sedan avgör hur ärendet ska hanteras, om det är stödsamtal eller LVU-hem. Men om barnet är mellan 15-17 år så kan man dömas till sluten ungdomsvård och sedan hamna på ett LVU-boende. Då är det enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, där den unga får bo en viss tid. Grunderna till att ett barn skickas till ett LVU-hem kan bland annat vara den unges vårdslösa beteende.

Barn följer föräldrarnas fotspår

Barn ser upp till sina föräldrar och härmar deras beteende. Det gäller även om den vuxna har begått brott tidigare, eller fortfarande är kriminell. Det ökar riskerna för att barnet också ska falla i samma mönster. Om barnet direkt eller indirekt väljer att följa sin förälders fotspår i den kriminella världen så kan det leda till ungdomstjänst, böter, sluten ungdomsvård eller LVU-hem. Barn kan även hamna på LVU-hem om förälderns beteende skadar barnet och  skapar ett otrygg uppväxt.

LVU-Hem av andra anledningar

Det finns även andra anledningar till att socialtjänsten väljer att placera barn i ett LVU-hem. Detta sker oftast mot antingen barnets eller förälders vilja, eller mot bådas vilja. Om detta är fallet så kan man kontakta en LVU-advokat, som hjälper föräldrarna till barnet som blivit omhändertaget. Oavsett om barnet har begått ett brott, eller om det kan vara omständigheter i hemmet som gör att barnet hamnar på ett LVU-hem, så bör man ta hjälp av en erfaren advokat. De har jobbat med känsliga fall tidigare och vet hur de kan hjälpa just er. En advokat hjälper till i domstol och biträder dig som förälder när du behöver hjälp rörande frågor om Lagen om vård av unga. Som förälder är det otroligt viktig att stötta sitt barn, oavsett anledning till placering på LVU-hem efter dom eller bestämmelser. Detta görs i slutändan för barnets bästa, även om det kan kännas tungt och jobbigt.

En introduktion till umgängesrätt

11 maj 2017

Sverige har mycket höga skilsmässotal internationellt sett. Således är frågor som rör ämnen som skilsmässor, vårdnadstvister och umgängesrätt inte ovanliga i landet. Många juridiska byråer är specialiserade på frågor som rör familjerätt överlag, och det är vanligt att en sådan byrå anlitas vid dylika tvister.

I första hand bör föräldrarna sträva efter att lösa tvisten själva, men det här är givetvis inte alltid möjligt. Efter en separation eller en skilsmässa är samarbetssvårigheter inte ovanligt av förklarliga skäl. I sådana lägen kan en jurist som är specialiserad på frågor som rör familje- och umgängesrätt behöva kliva in.

Vid gemensam och ensam vårdnad

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Vid gemensam vårdnad är det här enklare än om bara en förälder har vårdnaden om barnet. Efter en skilsmässa brukar vårdnaden lösas rent praktiskt genom så kallad växelvist. Det här innebär att barnet till exempel bor hos mamman en vecka, och hos pappan nästa vecka.

Hur det löses rent praktiskt är i detalj upp till föräldrarna själva. Ibland kan det hända att föräldrarna bor väldigt långt ifrån varandra, och då är en veckolig växelvist påfrestande för barnet. Det är viktigt vid dylika situationer att barnets bästa står i fokus. Intressen, vänner och skola är exempel på tre saker som föräldrarna bör ta hänsyn till.

Även om ena föräldern har ensam vårdnad, har barnet fortfarande umgängesrätt, en rättighet att spendera tid med den andra föräldern. Det här är en rättighet precis som att gå i skolan gratis, ha rätt till sjuk- och tandvård samt trygghet.

Umgängesförälder och boendeförälder

När barnet bor mycket hos en förälder brukar den föräldern kallas för boendeförälder. Den andra föräldern kallas då för umgängesförälder. Att lösa vem som ska vara boendeförälder och vem som ska vara umgängesförälder är inte alltid särskilt lätt. Vid sådana lägen kan en advokat som kan umgängesrätt behöva anlitas.

barn och föräldrer leker

Umgängessabotage

Tyvärr är det inte alltför ovanligt att umgängessabotage förekommer. Det här innebär att den förälder som bor med barnet, eller som har ensam vårdnad över barnet, försöker hindra umgänge med den andra föräldern. Det här kan rätten se allvarligt på om det inte finns en skälig grund för det.

Som nämnt ovan är umgängesrätten en rättighet som alla barn har. Att ignorera den kan leda till konsekvenser. Till exempel kan den som försöker sabotera umgänget förlora vårdnaden, eller inte få ha barnet boendes hos sig. Oavsett vilken av parterna man är i det fallet, behöver man sannolikt hjälp av en jurist som kan familje- och umgängesrätt.

Betyder barnens åsikt något i en vårdnadstvist?

19 apr 2017

En vårdnadstvist är ofta en ren mardröm för samtliga inblandade. Det handlar om en familj där de vuxna – av någon anledning – bråkar och inte kan komma överens om vilken av dem som ska sköta om vårdnaden av de gemensamma barnen. Naturligtvis en uppslitande situation som – tyvärr – i första hand drabbar barne och kan ge dem sår som följer den genom hela livet. Att tvingas se sina föräldrar bråka och där det handlar om sin egen person kan vara svårt för att barn att hantera och det är också därför som man vid en vårdnadstvist måste erbjuda barnen professionell hjälp i form av kontakter med socialtjänstens utbildade personal. Barn ska aldrig känna skuld vid en vårdnadstvist och detta är något som man måsta jobba aktivt med – både från statens sida och från de båda föräldrar som är inblandade i denna vårdnadstvist.

Men hur mycket har barnen i fråga att säga till om vid en vårdnadstvist? Ja, enligt föräldrabalken och enligt FNs barnkonvention så ska alla barn ha rätt att komma till tals och deras röst ska alltid tas i beaktande – något som alltså även gäller vid en vårdnadstvist. Barnen har alltid rätt att uttrycka vem av förädrarna de föredrar att bo hos och deras åsikt kommer att ha betydelse för utgången i en vårdnadstvist. Vi säger här betydelse då de själva inte kommer att få avgöra – beroende av vilken ålder barnet i fråga har – men rösten kommer alltid att vägas in i det slutgiltiga beslutet vid en vårdnadstvist. Det är stor skillnad mellan barn och barn – både i psykisk mognad och i fysisk – och därför behandlas också varje fall unikt vid en vårdnadstvist.

Säg här – förenklat – en tolvåring att vill bo hos sin mamma vid en vårdnadstvist så kan denna röst väga mer än om en annan tolv-åring förklarar samma sak vid sin vårdnadstvist. Vi menar här att man alltid kommer att ta i beaktande om hur mogen en tolv-åring kan vara och, som vi sa ovan – alla fall är unika. Barnens röst räknas alltid dock och detta ska man vara medveten om vid en vårdnadstvist.

Tänk på barnen vid en vårdnadstvist

Det absolut viktigaste vid en vårdnadstvist – oavsett vilken – är att barnen alltid ska placeras i centrum. Det vi menar här är att barnen alltid ska få veta vad som pågår, att de alltid ska bli informerade om vad som händer och – framförallt! – att de aldrig ska känna någon skuld. Att mamma och pappa bråkar är aldrig barnens fel och här har man som förälder ett stort ansvar. Tala med dina barn, förklara vad som händer och var rak och ärlig.

Försök att genomföra denna vårdnadstvist på ett så vuxet och värdigt sätt som bara möjligt. Det är ingen lätt situation där det finns någon universallösning – agera med barnens bästa och väl framför dina ögon. Det är trots allt deras framtid som det handlar om.

Mer läsning finns på denna sida: www.vårdnadstvist.nu.

Advokat som hjälper vid LVU

10 feb 2017

LVU, är en lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Det är en tvingande lag som barn och föräldrar måste följa. Om socialtjänsten bestämmer att någon i din familj ska omfattas av LVU måste ni i din familj gå med på det som de bestämmer.

V står alltså för “vård av unga”, vilket i första hand inte syftar till någon medicinsk vård utan omvårdnad. Poängen med omvårdnad är att den som är barn ska få någon som ta hand om en så att man får ha det bra. Om du själv lever i en familj där LVU är aktuellt, eller kan bli aktuellt, kan det vara klokt att anlita en advokat som för din talan.

Enligt LVU kan alltså sociala myndigheter bestämma att ett barn som bor någonstans här i Sverige ska bli omhändertagen omedelbart. Det betyder att barnet ska lämna sin familj på en gång. Det finns i grunden två huvudanledningar till en sådan åtgärd:

1, Att barnet inte har det bra hemma. Det kan finnas en allvarlig risk för att barnet blir skadat om åtgärden inte verkställs omedelbart. Barnet kan till exempel bli utsatt för våld från vuxna, sexualla övergrepp eller så är helt enkelt föräldrarna i ett skick som gör att de inte kan ge barnen omvårdnad själva. Det kan till exempel bero på problem med missbruk inom familjen eller annat.

2, Ett omhändertagande från sociala myndigheter kan också bero på att barnen själv har ett destruktivt beteende. Att barnet gör saker som leder till en risk att barnen skadar sig själv allvarligt utan omedelbar hjälp.

LVU en sista utväg

LVU är alltså en tvingande lag som som styr hur vi i Sverige ska ta hand om unga och barn som far illa, eller riskerar att fara illa beroende på dåliga förhållanden i  hemmet eller på grund av ett eget självskadebeteende. Sociala myndigheter har alltså rätt att bestämma att en ung person i Sverige ska få tvångsvård enligt LVU. Det har i regel gått rätt långt innan myndigheterna tar ett sådant beslut. Tvångsvård kan man se som en sista utväg. Det är vad myndigheterna tar till när de inte hittat andra möjliga lösningar.

Innan dess försöker samhället i regel med olika frivilliga lösningar, alltså frivilliga utifrån individens perspektiv. Det finns hjälp att få genom socialtjänsten och den gällande lagen - socialtjänstlagen. Om de här frivilliga insatserna visar sig inte räcka till kan ingripande göras i linje med LVU. För ett sådant ingripande krävs en tydlig och påtaglig risk att barnets hälsa skadas utan åtgärder. På Barnombudsmannens hemsida kan du som är barn eller vuxen läsa mer. Ett ingripande enligt LVU kan bottna i fysisk eller psykisk misshandel i den unga personens hemmiljö, kriminalitet eller missbruk av droger.

När ett barn eller en ungdom blir omhändertagen enligt LVU är det något som sker  mot föräldrarnas, eventuellt andra vårdnadshavare och barnets vilja. Det kan också strida mot alla i familjens vilja.

Juristhjälp när kärleken tagit slut

15 sep 2016

Mörkt, sårigt och tomt. Många vet hur ont det gör när kärleken har tagit slut och det inte går att fortsätta livet tillsammans. Men få vet vilka rättigheter man har gentemot varandra när man står där inför en skilsmässa eller ska lösa upp sitt samboförhållande. Vem har rätt till mormors gamla arv? Vem äger fritidshuset? Och viktigast av allt - hur ska ni umgås med barnen framöver?

Det finns par som lyckas lösa alla de här frågorna själva. Som delar på vårdnaden om barnen och blir tillräckligt nöjda med det. Som själva delar upp sina ägodelar och bestämmer vem som ska få ta fritidshuset och vem som ska ha hand om hunden. Men lika vanligt är det att bli osams. Många gånger är det den ena partnern som väljer att gå vidare. Båda kan känna separationen som ett stort misslyckande, men den partner som blir lämnad har ofta ett stort sår som skaver. Då är det svårt att vara storsint, att hålla huvudet kallt och resonera sig fram till en klok lösning för alla i familjen. Det är därför det finns familjejurister. Specialister på familjerätt behövs!

Att sörja en kärlek som tagit slut tar sin tid. Det måste den få göra. En familjerätts-jurist kan hjälpa dig med det praktiska. Du som anlitar en familjejurist får hjälp med att veta vad du har rätt till. Kärlek i sig är som bekant ingen rättighet, men du har investerat pengar i ett gemensamt liv och behöver få med dig vad som är ditt när du går. Det kanske inte känns väsentligt just när hjärtat har krossats men det är en viktig start på början av det liv som du ska leva framöver.

Hjälp med bodelning

Jurister som kan familjerättsfrågor kan hjälpa dig att föra fram din talan och samla de uppgifter som behövs för att du ska kunna bevaka dina rättigheter. Det gäller såväl vid skilsmässa som när du måste upplösa ett registrerat partnerskap eller samboförhållande.

Hur ska ni göra med bodelningen? Vill du bo kvar eller flytta ut? Om du och den partner du levt med inte är överens om de här frågorna kan det bli en lång och slitsam process att komma överens. Har en av er blivit sårade kan känslorna ta över och fakta, lagar och regler ställs åt sidan, vilket bara sårar er båda mer i längden.

Du kan självklart söka juristhjälp för din äktenskap eller samboförhållande utan att det finns en konflikt i botten. Att skriva äktenskapsförord eller annat avtal för hur ägandet ska regleras är ofta ett bra sätt att undvika konflikt genom att man reglerar allt i förväg.

← Äldre inlägg