Blogg

Sida 2

RSS

Barnets vilja går alltid först vid en vårdnadstvist

6 Apr 2020

När familjer splittras kan barnen ofta komma i kläm. Som vuxen har du ansvaret att se till att ditt barn mår så bra som det bara går i situationen. Ett barn behöver vanligtvis båda sina föräldrar.

När vuxna relationer spricker och barn finns med i bilden gäller det att så långt som möjligt se till barnets mående och bästa i situationen. I de flesta fall kommer föräldrarna fortsatt bra överens och kan hjälpas åt att ta hand om barnet under de nya förutsättningarna. De båda föräldrarna fortsätter då att vara vårdnadshavare och har ett gemensamt ansvar om barnet. I det fall där relationen inte alls fungerar kan det bli aktuellt att ansöka om ensam vårdnad. Det innebär att den ena föräldern får ta hand om barnet själv och fatta alla beslut som berör barnet. Vanligtvis sköts processen via socialkontoret på kommunen.

När ni behöver hjälp

När föräldrarna av olika skäl är oense och båda parter inte tycker lika i en process om ensam vårdnad kan ärendet behöva lyftas till en vårdnadstvist med rättslig hjälp. Ta hjälp av en erfaren och duktig advokatbyrå som specialiserar sig på familjerätt. För alla inblandades skull bör du ta hjälp så tidigt i processen som möjligt. Vi kan hjälpa er att reda i frågor som rör just ensam vårdnad, barnets boende och umgänge med sina föräldrar och liknande. När du anlitar en duktig advokat får du hjälp i kontakter med familjerätt och sociala myndigheter mm. Om det är så olyckligt att ni behöver gå till rättegång så företräder er advokat givetvis er tryggt genom hela processen.

Barnets väl och ve

När det gäller familjerätt och splittrade familjer försöker alla inblandade alltid att se till barnets bästa. Vad barnet själv vill och känner är viktigast att efterleva så långt det bara är möjligt. Om barnet vill ha växelvis boende hos båda sina föräldrar, eller bo veckor hos den ena och helger hos den andre så försöker alla inblandade lösa det i bästa möjliga mån. Även när vi kommer till ensam vårdnad och tvist om huruvida enbart en förälder ska ta hand om barnet på heltid så lyssnar man först till barnets egen vilja. I många fall där familjer splittras så illa att vårdnadstvist uppstår har barnet av olika skäl redan en starkare kontakt med någon av sina föräldrar. Tryggheten för barnet ska gå före allt - så långt det bara är möjligt.

Att ta hjälp av en familjerättsjurist gör skilsmässan enklare

16 Mar 2020

En skilsmässa handlar inte bara om att separera från en person som man för alltid trodde att man skulle vara lycklig med. Ofta måste man hantera både känslomässiga och praktiska saker.

Redan i ett tidigt skede kan det vara bra att ta hjälp av en jurist specialiserad på just familjerätt och skilsmässor. Då slipper man troligtvis konflikter som annars lätt uppstår då praktiska saker som exempelvis bodelning ska lösas. Finns det inget äktenskapsförord skrivet ska allt delas lika mellan båda parter. Likaså gemensamma tillgångar och skulder. Tillsammans med advokaten kan man i lugn och ro sätta sig ner och göra upp bodelningen och direkt få svar på de frågor man har. Visst kan man skilja sig utan att ta hjälp av en familjerättsjurist men det krävs en hel del pappersarbete och att man sätter sig in i olika lagar och juridik. I värsta fall kan det bli fel och skilsmässan ta betydligt längre tid.

Gemensamma avtal bör ändras inför bodelningen

Kanske finns det ett testamente som pga skilsmässa nu bör ändras. Detta kan en jurist hjälpa till med. Det kan även finnas avtal där ni båda finns med, som leasingavtal för bil etc. Eller kanske någon av er står som borgensman för den andres lån. Dessa är också avtal som det vid en skilsmässa oftast är bäst att ändra. Allt detta är viktigt att lösa innan själva bodelningen och att sedan se till att det finns med i bodelningsavtalet. Ofta kräver banker att det finns ett undertecknat bodelningsavtal för att man ska kunna föra över ett eventuellt gemensamt lån till bara en av makarna. En familjerättsjurist kan underlätta detta arbete så att processen går snabbt och rätt till.

Ibland är ensam vårdnad det bästa för barnet

Ibland finns det barn med i bilden vid en skilsmässa och naturligtvis är det bästa att ha delad vårdnad. Kanske ska barnet av naturliga skäl mer bo hos den ena parten? Då kan det vara bra att koppla in en familjejurist som upprättar ett umgängesavtal där även ekonomiska frågor som underhåll för barnet står med. Allt för att undvika framtida konflikter som kan bli speciellt jobbiga för barnet. Bestämmer man sig för att endast en part ska ha vårdnaden har den andra personen ändå rätt till lika mycket umgänge med barnet som den andra. Men det kan vara bra att reda ut detta ordentligt och att tillsammans med en familjerättsjurist upprätta ett umgängesavtal.

Vad innebär ensam vårdnad egentligen?

6 Mar 2020

En skilsmässa kan vara en mycket jobbig upplevelse för många barn. Hos vem ska de bo? En fråga som kan vara väldigt känsloladdad och få barnen att känna både sorg, besvikelse och skuld.

Men hur ska någon kunna veta vad som är barnets bästa. Det finns många saker att ta i beaktning innan besluten ska tas. Ett sätt är att ta hjälp av en advokat. De har lång erfarenhet och kan hjälpa att hitta rätt bland logik och känslor.

Vad finns det för anledningar till att välja en av föräldrarna ensam vårdnadstagare

Det kan finnas många anledningar till att man tar ett så drastiskt beslut som enskild vårdnad innebär. En anledning kan vara att barnet riskerar att utsättas för våld eller övergrepp. Kanske är det så att ena föräldern vill flytta till annan ort eller till ett annat land och hotar att ta barnet med sig. Men det kan givetvis även vara missförhållanden i ett hem där det förekommer alkohol- och drogmissbruk eller att man på annat sätt inte sätter barnets välbefinnande först. Ibland är det endast en av föräldrarna som önskar ta hand om sitt barn.

Hur går det till?

Skulle föräldrarna inte komma överens eller om det blir en vårdnadstvist så måste ändringen ske genom domstols beslut. Det kan vara så att en av föräldrarna tar upp frågan men ibland kan det också vara så att domstolen tar beslut om ensam vårdnad grundat på omständigheterna. För att komma vidare i processen är det bra att ta kontakt med en advokatfirma som arbetar med vårdnadstvister. De kan hjälpa familjen genom alla processer ändra fram till beslutet tas. För att förtydliga. Ensam vårdnad innebär att den ena föräldern har ansvar för barnets vardag med allt vad det innebär. Det betyder dock inte att den andra föräldern inte får träffa sitt barn. Där tas det fram en plan för hur umgänget ska se ut mellan barnet och föräldern. Det kan exempelvis vara att de får träffas under förutbestämda förutsättningar som kan vara utformade på olika sätt för att se till att det främjar barnets bästa. Att besluta om enskild vårdnad är inte något man gör i första hand. Det krävs massor av förundersöknings arbetet och samtal och beslutet om ensam vårdnad tas som en sista utväg när alla andra möjligheter är uttömda. Läs igenom din hemförsäkring, där kan man i många fall få hjälp med finansieringen.

Söka ensam vårdnad om ett barn

2 Mar 2020

Behöver du av någon anledning ansöka om ensam vårdnad av dina barn? Vet du inte var du ska börja? Läs då vidare här för att få veta mer om hur det går till när man ska söka ensam vårdnad om barn.

Det kan finnas en väldans massa olika anledningar till varför man som förälder väljer att ansöka om ensam vårdnad för ett eller flera av sina barn. Misshandel eller andra övergrepp är den absolut vanligaste orsaken till att man ansöker om ensam vårdnad. Antingen mot barnet eller mot den andre föräldern. Man behöver skaffa sig en advokat om man ska söka för ensam vårdnad om sitt barn, och det ska vara en advokat som är specialiserad inom familjerätt och som hanterar sådana här situationer dagligen. Det är säkert väldigt svårt att ens bestämma sig för att söka för ensam vårdnad, det måste vara en sorg att inte den andre föräldern är bra för barnet, på ett eller annat vis. Men oavsett så behöver det gå igenom en domstol för att det ska gälla, man kan inte bara bestämma det själv.

Inte ett lätt val

Som sagt, det är nog inte något lätt val att göra, ansöka om egen ensam vårdnad. Det är en lång, utdragen och väldigt smärtsam process att gå igenom. Man behöver allt stöd och all hjälp man kan få under tiden som det pågår. En advokat finns med dig hela vägen under hela processen som stöd och för att ge råd om vad du ska göra och inte göra vid en eventuell domstolsförhandling. En advokat med specialintresse inom familjerätt är van vid dessa situationer men är också medveten om att alla familjer ser olika ut, alla har olika behov och olika saker de behöver hjälp med.

Skaffa en advokat med engagemang

Det är det bästa rådet, skaffa dig en advokat som har stort engagemang för det denne håller på med. Det har oftast de allra flesta familjerättsadvokater, de brinner för att hjälpa familjer, annars skulle de inte arbeta med just det. Deras uppdrag är att finna på olika lösningar som passar för varje individ, det kan se olika ut i alla familjer och deras behov. Det är en känslomässigt tung och väldigt komplicerad process, man behöver allt stöd runt omkring sig som man kan få. En advokat finns med dig under hela rättsprocessen, medverkar under alla samtal inför domstolsförhandlingen, polisförhör och så vidare. 

Vem betalar rättegångskostnader vid vårdnadstvist?

11 Dec 2019

Vad kostar en rättegång vid vårdnadstvist? Riskerar man att behöva betala motpartens kostnad? Påverkar domen i tvisten min kostnad? Läs och bli klokare!

Det är inte ovanligt att problem uppstår då ett föräldrapar väljer att avsluta sin relation. För många är det första gången man behöver ta itu med frågor av juridisk art. Med rätt hjälp och med rätt kunskaper kan frustration och oro bli betydligt lindrigare. Om problemen leder ända till en rättegång krävs insikter om förfarande som ingen kanske räknat med att behöva ha. Frågan om rättegångskostnader kan egentligen tyckas vara sekundär då omsorgen om de berörda parternas välmående är det primära. 

Dock är kostnader ändå ofta en stor anledning till ångest och oro för de inblandade. Det är därför av största vikt att man skaffat sig den informationen på ett så tidigt stadium som möjligt, så att fokuset kan få hamna där det hör hemma. Barnen förtjänar bästa möjliga lösning och en god relation till båda föräldrarna. Med kunniga föräldrar och ombud slipper frågan om vem som betalar rättegångskostnader vid vårdnadstvist överskugga huvudfrågan.

Huvudregeln gäller i stort sett alltid

Huvudregeln då det gäller vårdnadstvister är som följer; vid familjemål betalar man sina egna omkostnader men inte motpartens. Detta är inte beroende av utgången, om man “vinner” eller “förlorar”, utan kostnaderna för exempelvis ombud, eventuella vittnen och experthjälp ligger på respektive part. Det är lätt att få in uppfattningen att en rättegång där det inte döms enligt dina krav betyder att du får betala allt, men svensk lagstiftning fungerar inte på det sättet. Det kan finnas undantag dock. Om rätten finner att ena parten medvetet saboterar genom försummelse, utebliven närvaro eller upprepade stämningar kan denne dömas att betala hela kostnaden.

Hur rättegångskostnader finansieras

Kostnader för rättegång vid vårdnadstvist är knappast något som de flesta har pengar undanstoppade till. Det finns olika alternativ för finansiering, och vi ska här presentera de vanligaste. 

Det finns ofta en klausul för rättsskydd i hemförsäkringen. För att få veta exakt vad som gäller behöver du kontakta ditt försäkringsbolag. Det är vanligt att en kostnad för självrisk på 20-25% av beloppet tas ut. Det finns ofta begränsningar i tid, samt ett kostnadstak som kan ligga på mellan 100 000 och upp till 250 000 kronor. 

Alternativ två är rättshjälp. För dig som har begränsad inkomst och förmögenhet och inte heller har rättsskydd kan staten betala dina rättegångskostnader.

Det är heller inte ovanligt att advokatfirmor kan erbjuda olika former av finansiering, såsom lån eller avbetalningar, i vissa fall.

Oavsett vad som skulle passa dig behöver du ta kontakt med ett ombud för mer information.

Utbilda dig inom entreprenadjuridik – Stockholm

11 Sep 2019

Att som entreprenör vara insatt i vilka lagar som gäller är mycket viktigt. Ingen kan kunna allt men genom att ha grundläggande kunskaper minskas risken betydligt för onödiga felsteg och kostsamma beslut. I Stockholm finns flera utbildningsföretag som vänder sig till entreprenörer. Här visas ett axplock av dessa vilket även visar på att det finns utbildningar på olika nivåer.

Entreprenadjuridik Grund

En populär utbildning som vänder sig till entreprenörer som vill få de grundläggande kunskaperna. Den vänder sig både till de som utför entreprenad samt till de som beställer. Bland annat går man igenom standardavtal så som AB 04 samt ABT 06. Man jobbar med att allt från säkerhet och ansvar till garantitider och vad som kan avtalas bort.

Det finns flera utförare i Stockholm med denna inriktning och de flesta väljer att ge denna utbildning över en dag. Många av de företag som erbjuder kurserna har de även på andra delar av Sverige.

Avancerad entreprenadsjuridik

För de som genomgått grundutbildningen och vill lära sig mer finns bland annat ”Avancerad entreprenadsjuridik”. En av dessa kurser presenteras med att man ”går igenom senaste rättsfallen” för att där se hur de juridiska reglerna har använts i praktiken. Denna kurs har då mer grupparbeten och diskussion än enbart lärarledd utbildning.

Genom att se på rättsfall och juridiken bakom dessa kan man försöka minska risken för att hamna i samma problem. Att helt gardera sig är nog omöjligt men målet bör vara att skapa en sådan stor trygghet som det går. Finns med olika längd men är oftast en eller ett par dagar.

Kommersiell entreprenadsjuridik

Även detta är en vanlig kurs inom entreprenadsjuridik. En av kurserna väljer att fokusera på AB 04 samt ABT 06 (de avtal som främst förekommer) och kopplar samman rättsfall och praktiska moment med dessa för att ge fördjupad kunskap.

Det blir därmed en fördjupad kurs inom vissa delmoment inom entreprenadsjuridik. Även här rekommenderas att man har grundläggande kunskap först.

Entreprenadsjuridik för beställare

Kurser inom entreprenadsjuridik vänder sig både till de som beställer entreprenad och de som utför jobbet. Denna kurs vänder sig däremot enbart till beställarna. Några punkter som tas upp är exempelvis hur förfrågningsunderlag ska utformas, vilka praktiska problem som brukar kunna uppstå under entreprenadstiden samt vilka skadeståndsregler som gäller.

I motsats mot övriga kurser har man alltså här beställarperspektivet och vänder sig bland annat till fastighetsbolag, kommuner, landsting och underleverantörer.

Läs mer om entreprenadjuridik här: https://www.entreprenadjuridik.nu/

Välj bästa advokaten till vårdnadstvisten

8 Sep 2019

Den som befinnner sig i en vårdnadstvist, blir lätt närsynt, och allt annat kan komma bort i periferin. Det finns tyvärr alldeles för sällan någon bra hjälp för föräldrar som inte kan komma överens, eller som kanske lider av alkoholism, droger eller har psykiska besvär. Stödet för de flesta föräldrar är dessvärre långt borta. Förut var många unga föräldrar nära sina egna föräldrar och övrig släkt och fick då stöd och hjälp av dem. Nu är många föräldrar helt och hållet hänvisade till varandra, utan stöd och hjälp från andra. Det gör att det blir lättare att skiljas än stanna kvar i ett förhållande som inte är bra. 

De med problem startar vårdnadstvister

Många glömmer att de flesta föräldrar är normala, lugna föräldrar som mycket väl kan komma överens om barnen och hur de ska ha det. Men har någon av föräldrarna problem, med psykiska besvär, alkohol- eller knarkmissbruk, eller som använder våld eller förgriper sig på sitt eget barn, som det blir en vårdnadstvist. Det är då mycket viktigt att det kommer upp till ytan – vem är det som har problem? Vad är det som är problemet? Finns det våld i relationen? I alla de fallen behöver barnen särskilda stödinsatser och skydd. Det är i dessa fall som samhället bör ingripa och ge det skydd som barnet inte får hemifrån.

Advokaten viktigast i vårdnadstvister

När en vårdnadstvist väl kommer till en domstol, är advokaten den viktigaste aktören för att barnets bästa ska komma till tals. Advokaten är den som bör hitta lösningar som är bäst för barnet, och när det kommer till barn, är det väl ändå det som är bäst för barnet som är det allra viktigaste eller hur? Enligt lagen är det ju bara barnen som har rättigheter, inte föräldrarna, även om många domstolar resonerar och fattar beslut som om det bara var föräldrar som hade rättigheter. Det är advokaten som har erfarenhet och som kan hitta de rätta lösningarna, det är därför som valet av advokat är det viktigaste om man vill ta till vara barnets bästa i en vårdnadstvist.

vårdnadstvist

Finns i Göteborg

Bor du i Göteborg och befinner dig, eller kommer att inleda en vårdnadstvist? Innan det har blivit en domstolssak, har det ofta föregåtts av en långvarig konflikt mellan föräldrarna. Då kan man behöva en mycket duktig advokat som kan ta till vara alla rättigheter som barnen har enligt lagen. Läs mer om advokat som kan företräda dig i din umgängestvist i Göteborg.

När du behöver advokat vid arvstvist

4 Sep 2019

Då någon anhörig gått bort, ska en advokat alltid ta reda på hur den som gått bort tänkt sig att arvet ska fördelas. Finns det något testemente? Om ett sådant finns, bör man alltid samla alla som kan tänkas nämnas i testamentet, så att alla kan lyssna till det. Ett testamente är oftast den sista hälsningen som den döda ger till sina nära och kära. För övrigt kan en testamentator (den som skrivit testamentet) aldrig göra ett barn arvslöst, som man kunde förut. Ett barn har alltid rätt till hälften av sin arvslott (så stor del av arvet som man är med tanke på antalet arvingar), men en maka eller make ärver alltid innan barn. Barn får därmed vänta tills maken eller makan dött, men om barnet kommer från ett tidigare äktenskap eller förhållande, får de barnen ut sitt arv innan maken eller makan dött. De behöver inte vänta på arvet.

Sambor ärver inte varandra

Många känner alldeles för dåligt till hur lagen ser ut när sambor dör och hur man ärver varandra. Har inte sambor någon upprättat testamente som slår fast att man ärver av varandra, går arvet direkt till gemensamma barn, men finns det inga barn, ärver den dödas förälder, finns det inga föräldrar, ärver syskon och syskonbarn. På så sätt blir det lite konstigt om man har haft en sambo, som man har levt tillsammans med, och kanske i många, många år, och sedan inte kan ärva efter den döda. Därför bör man antingen gifta sig, eller skriva ett testamente. Eller ännu bättre; göra både och. Makar ärver alltid av varandra, före de gemensamma barnen, men inte barn från ett annat förhållande.

jursit signerar papper

Tänk efter innan

Många par borde tänka efter innan något liknande sker. Ser föräldrar till att ordna upp saker innan man dör, kan man bespara anhöriga mycket besvär genom att ordna med saker innan man dör. Finns det till exempel inget testamente, kan man lämnas i ovisshet hur arv ska fördelas och det blir lätt arvstvister om saker och ting är oklara. Det bästa man kan göra är att anlita en duktig advokat som ser till att allting ordnas på ett lagligt sätt, och någon som kan se på arvet med nyktra ögon, någon som inte har känslor förknippade med den som har dött, eller med de saker som den döda har lämnat efter sig. Att tänka efter innan något har hänt, kan göra så att arvingarna inte råkar ut för någon arvstvist.

Jobba som advokat i storstad jämfört med liten ort

9 Jul 2019

Advokatyrket är både spännande och omväxlande och kan skilja sig något beroende på vilken stad man bor i. I storstäder som Stockholm och Göteborg finns mer befolkning, det finns fler kunder och arbetsdagarna blir därmed möjligtvis något mer varierande. I en mindre stad arbetar man i regel inte med till exempel brottsmål i samma utsträckning men det finns många andra saker man kan ägna sig åt, så som familjerätt och rådgivning.

Arbeta i småstad

Yrket förknippas inte helt sällan med brottsmål och försvar för brottslingar och målsäganden, och man kan då fundera på vad en advokat har att göra på en mindre ort som kanske inte ens har en tingsrätt. Den som utbildat sig inom området har dock möjlighet att utföra en mängd olika arbeten och advokatyrket är bredare än dom flesta kanske vet om. På mindre orter där inte samma mängd brottsmål förekommer ägnar sig advokater ofta åt frågor som rör familjerätt, affärsrätt, asylrätt eller rådgivning. Det finns alltså många olika möjligheter även för den som inte är bosatt i till exempel Stockholm eller Göteborg.

Arbeta i storstad

I Göteborg och andra stora städer finns det många advokater och stora kända byråer, och alla verkar ha lika fullt upp. Målen som behandlas av yrkesgruppen är betydligt fler än på dom små orterna och dessutom hålls många rättegångar för stora brottsmål här. Att jobba som advokat i en storstad ger något fler möjligheter vad gäller variation och inriktningar men på det stora hela är yrket i grunden detsamma. Här kan du läsa mer om en advokat i Göteborg: https://www.advokatgöteborg.net

Arbetsmarknaden

Enligt arbetsförmedlingen råder i dagsläget en stabil arbetsmarknad för den här yrkesgruppen. Utbudet och efterfrågan väger jämt över hela landet och det finns inget akut behov av nya utövare inom yrket varken i storstäder som Göteborg och Stockholm eller på mindre orter. Balansen lär hålla i sig åtminstone under en tioårsperiod, möjligen ännu längre.

Vad ska man välja?

Flytta till jobben eller låt jobben komma till dig. Var man ska jobba om man utbildat sig till advokat är en smaksak. Det är i regel inga problem att få ett jobb var man än bor och för den som är hemmakär och inte vill flytta från sin hemort kan man leta något där man är bosatt. Föredrar man jobbmöjligheterna som storstäderna erbjuder kan man flytta till Göteborg eller liknande större stad för att jobba på en eftertraktad byrå, eller för att rikta in sig på ett specifikt område inom yrket.

Att yrket skiljer sig en aning beroende på var man bor är egentligen inte så konstigt. I städer med mindre befolkning begås oftast färre antal brott och brottsmålen blir då färre. Däremot finns familjer med problem och tvister förekommer inom företag och annat. Det finns alltid jobb att tillgå för den som är utbildad men har man speciella önskemål på vad man vill inrikta sig på kan man behöva flytta från en stad till en annan.

Vad händer med ägodelarna vid skilsmässa?

28 May 2019

Det finns en hel del missförstånd, eller brist på information om hur det fungerar när man är gift och när man är sambo. Därför anser vi att råda bot på den bristen och här ta upp hur det egentligen fungerar. Tyvärr är lagen sådan att så länge som du endast är sambo med den som du lever med, så är du inte berättigad till hälften av allt det som ni har. Som sambo ärver du heller inte den som du lever tillsammans med. Så ser lagen ut. Vad händer med en sambo då, den dagen om ni kanske skiljer er?

Så här fungerar det

Som smabor har ni endast rätt till det som ni tillsammans införskaffade inför att ni valde att bo sambor. Har ni tillsammans köpt en lägenhet, villa eller radhus? Ja i så fall har du rätt till halva bostaden. Men har ni köpt nya möbler till villan, radhuset eller lägenheten? Om inte, har du inte rätt till något annat än det som ni köpte tillsammans. Om ni valde att behålla era egna möbler, ja då äger du det som du ägde innan samboskapet, men inte det som din partner ägde när ni flyttade ihop. Om ni köpte bilen som ni gemensamt skulle kunna använda när ni blev sambor, ja då äger du hälften av den bilen, men om bilen enbart var din eller sin partners så sker det ingen delning av den bilen. På samma sätt är det med alla andra ägodelar. Allt som ni inte har köpt gemensamt för att ni skulle använda gemensamt, är inte till för att kunna dela på vid en skilsmässa.

jurist läser papper

Fler borde vara medvetna innan de flyttar ihop

Av denna anledning borde flera vara medvetna om hur det förhåller sig när man flyttar ihop. Många blir kära och tänker att det är lättare om man är sambor när man flyttar ihop och att allt "ordnar" sig. Men det gör det inte. Allt blir inte alls lättare för att man är sambor. Det är lättare om man gifter sig däremot; då är hälften av allt som ni har gemensamt till för att delas av, oberoende vem som betalade för ägodelarna. Alla möbler, sommarstugor, bilar och båtar och allt annat som man har haft, är delbart så att båda får hälften av allt. Det är lättare, eftersom många inte tänker på hur man gör, när man bara flyttar ihop. Det är lätt att den som har mer pengar just då, betalar för kapitalvarorna, och att den andra bidrar genom att köpa kläder, mat och konsumtionsvaror. 

Det bästa är att ta kontakt med en advokat som kan hjälpa till att reda ut vad som gäller och hur man kan göra så att inte allting bara går till den ena vid en skilsmässa.

Så ansöker du om hemtjänst i Solna

20 Feb 2019

I det fall du har ehemtjänstn funktionsnedsättning, eller om åldern gör att orken inte finns i tillräcklig utsträckning, kan du söka om hemtjänst. Detta sker till Solna kommun vilka är de som sedan eventuellt godkänner ansökan. Däremot har du rätten att välja vilka som sedan ska utföra tjänsten.

Två olika ansökningar

 Det är ålder som avgör om du kan göra en förenklad ansökan eller om traditionell ansökan krävs. Med förenklad ansökan till hemtjänst menas att personen som ansöker är över 65 år och att ansökan kan ske direkt via en blankett som laddas hem på Solnas hemsida. På blanketten anges vilka behov man anser sig ha. Det kan exempelvis handla om tvätt, städ eller handling. På denna blankett framgår vilken hjälp man kan få via just förenklad ansökan. Vill man ha ytterligare hemtjänst behöver därmed en traditionell ansökan genomföras.

Önskas hemtjänst kombineras med trygghetslarm ska även en ansökan skickas in kring detta. Detta är alltså en separat blankett som även den hittas på Solna kommuns webbplats.

Den traditionella vägen går via en biståndshandläggare. Du, eller anhörig, kontaktar kommunens biståndshandläggare som därefter bokar in ett möte. Mötet kommer att hålls hemma hos dig och det är under detta möte som behovet ska presenteras. Det är därför viktigt att man tänker över sitt behov innan mötet. Många väljer även att ha med anhöriga så att även de kan berätta vilket behov de ser att finns.

Överklagan

Utredningen sker för att avgöra om du har behov av hemtjänst eller inte. Detta beslut lämnas skriftligt. Är du inte nöjd med det beslut som kommunen tagit kan det överklagas.

Första steget är att göra en överklagan till Solna kommun. De ska då se över ärendet en gång till och har alltså i detta fall en möjlighet att ändra beslutet.

Om kommunen står fast vid sitt beslut är nästa steg att lyfta frågan i förvaltningsdomstolen. Det går även att överklaga detta beslut vilket i så fall sker till kammarrätten och sedan till Högsta förvaltningsdomstolen. Det är däremot ytterst få som får upp sitt ärende i kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen eftersom de enbart ta upp ärenden som kan bli prejudikat eller som av annan anledning anses vara principiellt intressanta.

hemtjänst

Välj hemtjänst i Solna

Har du blivit beviljad hemtjänst i Solna är nästa steg att välja vilken aktör som ska få utföra denna tjänst. Det går bland annat att välja mellan den kommunala hemtjänsten eller privata företag. Men det finns även vissa organisationer som utför dessa tjänster. Det är Solna Stad som väljer vilka aktörer man får välja mellan. Det måste alltså finnas ett avtal mellan staden och utföraren för att man ska få anlita dem med kommunala bidrag.

 

Att studera till advokat i Uppsala

6 Nov 2018

Universitetet i Uppsala är känt för att ha många program av hög kvalitet. Juristlinjen är inget undantag från detta. Lärosätet är högt rankat i Sverige, och kanske även internationellt, vad gäller just juridiken. Varje år är det många som börjar plugga till advokat, åklagare eller annat juridiskt yrke här – och många är förväntansfulla. Samtidigt är det många som märker att det är ett ganska krävande program, även om andra tycker att det är roligt och utmanande. 

Vad krävs för att komma in?

För att komma in på juristlinjen i Uppsala krävs relativt höga betyg från gymnasiet (eller goda resultat från högskoleprovet). Tittar man enbart på HP-poäng var Uppsala näst svårast att komma in på år 2017 (efter Lund). Lättare var det att komma in på Göteborgs, Karlstads, Stockholms, Umeås och Örebros Universitet – även om det kanske inte var några enorma skillnader. För Lund krävdes 1,60 och på Uppsala 1,50. För att komma in på Örebro, där det var lättast 2017, krävdes 1,25 på HP. Tittar man på rena betygspoäng är ordningen ungefär densamma. 

Är det tufft?

Både ja och nej, det finns helt enkelt olika åsikter om detta. En del menar att det är som att studera på vilket program som helst i Uppsala, medan andra tror att det är betydligt tuffare än jämförbara program. 

Det här gäller inte bara juristlinjen i Uppsala, utan att studera till exempelvis advokat eller åklagare överlag. Däremot kan de flesta skriva under på att tempot är högt – och så även kraven. Det är inte bara att sitta med en lagbok och memorera det som står, utan det är mycket mer än så. För att ta sig igenom det relativt långa programmet krävs disciplin och tålamod. 

juridik student

Tips för en bra studietid

  • Arbeta i grupp. Många kan skriva under på fördelarna det innebär att arbeta i grupp. Man kan enkelt bolla idéer och samtala med varandra för att få andra perspektiv. Kanske är det någon annan som tar upp saker man själv har missat under ett seminarium, exempelvis. Det kan också vara bra för sammanhållningen.

  • Hitta vinklar. Du kommer onekligen att stöta på uppgifter du tycker är intressanta, medan andra kanske är lite mindre lockande. De uppgifter som du tycker är intressanta kan du hitta vinklar på för att lära dig mer om det specifika området. Det här är lärorikt, stimulerande och kan bidra till att göra dig till en bättre advokat eller åklagare, till exempel, när programmet är slut och du går ut i arbetslivet.

  • Använd en mindmap. Att föra ned dina tankar på papper kan göra under för organisationen. Som blivande advokat eller annan typ av jurist kommer man ha mycket att tänka på. En viktig del i studiemetoderna bör vara att kunna organisera tankarna. Försöker man kaotiskt pressa in kunskapen kan det bli rörigt, till slut.

  • Plugga i skolan. Många kan skriva under på att man får mer gjort när man pluggar i skolan. Det kan vara lockande att sitta hemma och göra det, men troligtvis får du mer gjort om du till exempel sitter i skolans bibliotek. 

Läs mer om advokat i Uppsala.

Förekommer det våld i din familj?

13 Oct 2018

Vi ser ett alltmer förändrat samhälle, en förändring som har pågått i minst 20 år. Det som de flesta har varit vana vid när det kommer till det välfärdssamhälla som Sverige har stått ut med, bland länder i världen, håller sakta och säkert på att förändras. VI ser förändringen på många olika områden; ökad hemlöshet, allt längre sjukvårdsköer, sämre socialt skyddsnät. För de människor som mår bra i Sverige, som varken är sjuka fysiskt eller psykiskt gör detta inte någon nämnvärd skillnad. Det är först när problemen hopar sig; om någon i familjen blir sjuk, eller får en diagnos och inte klarar av skolan som man önskar som avsaknaden av det sociala skyddsnätet visar sig.

gråtande pojke

Något socialt skyddsnät finns inte

Som i alla sociala fall är det alltid de svagaste i samhället som drabbas hårdast av att det saknas ett socialt skyddsnät. Socialtjänsten gör märkliga saker; ibland uteblir viktiga utredningar, och även om utredningar görs, blir de mycket bristfälliga och görs på ett inkompetent sätt. Polisen som ska göra viktiga brottsutredningar lägger ner untredningar efter utredningar "i brist på bevis". Och de som är allra svagast i vårt samhälle är barnen. Har de ingen som för deras talan och skyddar dem, är de alldeles illa ute. Därför är det alltid föräldrarna till barnen som måste skydda dem. Tyvärr kommer ingen att göra det, i den avsaknad av socialt skyddsnät som vi ser i Sverige just nu.

Så skyddar du dig och din familj

Lever du med våld i ditt hem? Har du en partner och förälder till ditt barn som utsätter dig och barnet för våld? Många kan få hjälp av socialtjänsten, som mest kan utva påtryckningar via frivillig väg; att den som utövar våld, inte ska bo med sin familj. Men de tvingar inte någon till det. Så om du får hjälp av en socialtjänst eller inte, beror helt och hållet på vilken kommun du bor i. Många socialtjänster fungerara alldeles utmärkt och kan gå in och skydda dig och barnet. Däremot är det inte långt från alla socialtjänster som bryr sig, hittar vägar att skydda dig och ditt barn.

Endast du kan skydda dig och ditt barn

För det första; du måste själv ta ditt ansvar. Du kan söka skydd på en kvinnojour som arbetar med kvinnor och barn som har blivit utsatta för våld. De har den rätta kunskapen om vilka mekanismer som sätter  in när en partner begår brott och utsätter sin familj för våld. Detta är mycket viktigt; om din partner utövar våld, kommer den personen inte att sluta med våldet, även om hon, eller han säger så. Du måste få våldet att upphöra genom att ta dig och ditt barn till en annan plats där inte förövaren når dig, du måste klippa helt och hållet med den personen. Tyvärr. Det finns inget annat sätt. Och det är mycekt viktigt för din och barnets fysiska och psykiska hälsa att du gör så.

Du måste anlita en duktig advokat

För det andra; du behöver en duktig advokat som hjälper dig att ta den juridiska striden för att skydda ditt barn. Socialtjänst, polis och barnpsykologer står alla handfallna inför lagen om barns vårdnad, boende och umgänge. Den springande punkten om du och ditt barn ska vara skyddade är att du får rätt i en domstol som kan slå fast barnets boende, vårdnad hos dig, som inte utsätter ditt barn för våld, och att den som utsätter barnet för våld endast får umgänge i skydd av en tredje part; en person utsedd av socialtjänsten som är med under umgänget med sitt barn. Läs mer här om en advokat som kan ta fajten för att skydda dig och ditt barn och som inleder en vårdnadstvist för det skyddet.

Utsatt för en misshandel?

10 Sep 2018

Det råa våldet kan drabba vem som helst. En lugn utekväll i Stockholm kan sluta med en misshandel eller ett rån. Det här är ingenting som kommit under senare år, det är någonting som alltid funnits. Inte sällan på platser där alkohol förekommer och inte heller ovanligt där män vistas.

Som offer så är det naturligtvis fruktansvärt och än värre är att polisens resurser numera är så pass strama att man inte kan räkna med att den misshandel man råkat ut för leder till en fällande dom. Tyvärr så möts många av orden att utredningen är nedlagd; trots att man på förhand känner att man som brottsoffer torde ha goda möjligheter att få juridisk upprättelse. Det man kan göra är att direkt försöka dokumentera de skador man fått.

Det kan dels underlätta vid rätten (om fallet går dit) och dels också vara bra om man behöver söka ersättning hos sitt försäkringsbolag. Om du exempelvis fått ett slag mot en tand så bör du besöka en akuttandläkare i Stockholm och få tanden undersökt och förd in i en journal - även om tanden i fråga sitter kvar.

Dokumentationen viktig vid tandskador

Generellt så kan man säga att ringa misshandel sällan blir ordentligt utredda. Om polisen inte kan gripa någon på plats - eller där man tydligt kan peka ut en gärningsman - så är det troligt att man kommer att lägga ner fallet. Något som är frustrerande, men som sätter ännu högre krav på den dokumentation hos en akuttandläkare vi ovan nämnde. Tänder behöver inte lossna eller gå av för att skadas.

En tand som fått en direkt smäll - av exempelvis en knytnäve - kan se bra ut en lång tid efteråt; men ändå vara så pass skadad att en rotfyllning kommer att krävas. Den ska du naturligtvis inte behöva betala för och även om polisutredningen är nedlagd så kan ditt försäkringsbolag betala de tandläkarkostnader som krävs. men, då krävs det också en journal som visar att du sökt hjälp och att du anmält misshandeln hos polisen (men att de lagt ned undersökningen).

lagböcker och klubba

Tanden gick av - går den att rädda?

Då vi ändå är inne på ämnet om tandskador och vikten av akut tandvård så kan vi nämna att även en tand som gått av- eller lossnat kan gå att rädda. Om man agerar snabbt, lägger tanden i blöt - i ett glas vatten, i koksaltlösning, i saliv eller i mjölk - så kan en akuttandläkare också få den plats igen.

Det är också en av anledningarna till varför många mottagningar - speciellt i Stockholm - erbjuder speciella tider avsedda för akuta fall. Om det sedan handlar om en misshandel, om en olycka eller om en idrottsskada spelar ingen roll.

Som patient får du gå före i kön och du får - framförallt - en chans till snabb hjälp och den nödvändiga dokumentation som kan komma att krävas för att du ska få framtida tandvårdskostnader betalda av ditt försäkringsbolag.

 

Misstänkt för brott - kontakta en försvarsadvokat

17 Aug 2018

Vid misstankar om mindre brott och förseelser så kan man bli kallad till polisförhör och väl där bli förhörd utan att man har någon försvarsadvokat vid sin sida. Vår rekommendation är dock att man alltid tar hjälp av en försvarsadvokat; detta av den enkla anledningen att en sådan värnar klientens rättigheter och att man, utan en sådan vid sin sida, också lätt kan hamna i en obekväm situation där man erkänner saker som man inte gjort.

Många lever i en villfarelse att man, genom att använda sig av en försvarsadvokat, indirekt erkänner sig skyldig till det brott man misstänks för. Helt enligt devisen om att det inte kommer någon rök utan eld. Den synen är rent av sorglig. Anlitar man den professionella hjälpen som en försvarsadvokat ger så har man enbart värnat sina egna intressen och vill på ett tydligt sätt bevisa sin oskuld.

Även om den svenska rätten och den svenska polisen är kompetent och sakkunnig så sker misstag - en försvarsadvokat ser till att alla dessa misstag minimeras. Och, om de ändå händer så kan advokaten i fråga också se till att dessa korrigeras. Det sker genom en överklagan.

advokat

Kostnaden täcks av rättsskyddet

Kostnaden för en försvarsadvokat kan te sig orimligt hög. Speciellt vid brottmål som tar längre tid att utreda (inte sällan sådana som får stor medial uppmärksamhet). Vad får man för de pengar man betalar? Ja, den försvarsadvokat du betalar skriver ner de timmar som han/hon lägger ner på ditt ärende. Det är också i många fall väldigt många obekväma timmar, mycket arbete under kvällar och helger och det handlar om väldigt mycket övertid.

Enligt god advokatsed så skriver man ner de timmar som man lagt på fallet - punkt. Därför så kan man också som klient vara säker på att fakturan stämmer. En försvarsadvokat/advokatbyrå som inte följer god advokatsed blir heller inte upptagen i Svenska Advokatsamfundet. Där är för övrigt en riktlinje att följa: anlita en försvarsadvokat i Stockholm som är medlem i ovan nämnda samfund.

Priset och kostnaden för en försvarsadvokat är något som täcks av ditt rättsskydd. Detta ingår i din hemförsäkring och täcker kostnaden upp till en viss summa. Vilket tak du har är någots om du själv ser över; likaså hur stor självrisken är. Vissa fall och ärenden täcks av rättshjälp. Denna utgår ofta från ekonomiska fakta och innebär att mindre bemedlade personer som saknar rättsskydd kan få kostnaden betalat genom rättshjälpen.

Offentlig försvarare bekostas av staten

Ett allvarligare brott och rätten till juridisk hjälp vid sådana fall innebär att man som misstänkt får en offentlig försvarare utsedd. Denna bekostas fullt ut av staten; men med vissa saker att ta hänsyn till. Skulle du bli frikänd så behöver du inte betala tillbaka någonting. Skulle du däremot bli dömd för brottet i fråga så är du återbetalningsskyldig - något som sker genom att man tar hänsyn till din inkomst och lägger upp en plan.

I vissa fall så är det hela beloppet, i andra en del av det som ska betalas tillbaka. Den offentliga försvararen har redan fått sitt arvode betalt; det den skyldige ska betala är skulden till Staten.

Här kan du läsa mer om hur en försvarsadvokat kan hjälpa dig: http://www.försvarsadvokatstockholm.biz

← Äldre inlägg